MojeID

Regulamin wydawania środków identyfikacji elektronicznej i przekazywania informacji w ramach mojeID

 rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Niniejszy „Regulamin wydawania środków identyfikacji elektronicznej i przekazywania informacji w ramach mojeID”, zwany dalej „Regulaminem”, został wydany przez Bank Spółdzielczy w Rutce-Tartak z siedzibą w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 2, e-mail centrala@bank.suwalki.pl, wpisany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000169301, NIP 844-000-56-78, REGON 005404446, zwany dalej „Bankiem”.
 2. Regulamin określa zasady nieodpłatnego wydawania przez Bank Środków Identyfikacji Elektronicznej, a także przekazywania, na wniosek Klienta, danych identyfikujących pochodzących ze Środka Identyfikacji Elektronicznej, zwane dalej „Usługami identyfikacji”, które świadczone są przez Bank w celu umożliwienia Klientowi uwierzytelnienia wobec Dostawców świadczących usługi online o charakterze publicznym lub komercyjnym.

§2

 1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  • Dostawca – podmiot polegający na identyfikacji elektronicznej, oznaczającej proces używania danych w postaci elektronicznej identyfikujących i unikalnie reprezentujących osobę fizyczną;
  • Środek Identyfikacji Elektronicznej – materialna lub niematerialna jednostka zawierająca dane identyfikujące osobę fizyczną i używana do celów uwierzytelnienia dla usługi online, w rozumieniu Rozporządzenia EIDAS, wydawana przez Bank, o średnim poziomie bezpieczeństwa;
  • Klient – osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę, na podstawie której posiada ona dostęp do serwisu bankowości internetowej;
  • Usługa mojeID – usługa świadczona Bankowi, za pośrednictwem Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. z siedzibą w Warszawie, polegająca na pośredniczeniu w pozyskiwaniu przez Dostawców usług online danych identyfikujących osoby fizyczne uwalnianych (przekazywanych) przez wydawców środków identyfikacji elektronicznej, w szczególności w celu uwierzytelnienia do świadczonych przez Dostawców usług online;
  • Serwis bankowości internetowej – element usługi bankowości elektronicznej udostępnianej przez Bank, umożliwiający korzystanie z usług Banku przez Internet, dostępny pod adresem: https://bank.suwalki.pl;
  • Umowa o świadczenie Usługi identyfikacji – umowa pomiędzy Klientem a Bankiem, której warunki określa niniejszy Regulamin i do zawarcia której dochodzi z chwilą złożenia przez Klienta wniosku o wydanie Środka Identyfikacji Elektronicznej i przekazanie danych identyfikujących pochodzących ze Środka Identyfikacji Elektronicznej;
  • Rozporządzenie EIDAS – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE.
 2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie postanowienia „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych” oraz „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych”, zwanych dalej „Regulaminem prowadzenia rachunków”.
rozdział 2. Zawarcie umowy o świadczenie usługi identyfikacji i zasady korzystania z usługi identyfikacji

§3

 1. Usługi identyfikacji dostępne są w Serwisie bankowości internetowej. W Usługach identyfikacji Bank stosuje środki dostępu do usługi bankowości elektronicznej.
 2. Do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi identyfikacji dochodzi z chwilą złożenia przez Klienta, w Serwisie bankowości internetowej, wniosku o wydanie Środka Identyfikacji Elektronicznej i przekazanie danych identyfikujących pochodzących ze Środka Identyfikacji Elektronicznej.
 3. Klient, który chce skorzystać z Usługi identyfikacji:
  • składa oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i zobowiązaniu do jego przestrzegania;
  • składa oświadczenie o prawidłowości i aktualności danych identyfikujących Klienta;
  • składa wniosek o wydanie Środka Identyfikacji Elektronicznej;
  • udziela zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Bank w celu niezbędnym do świadczenia Usługi identyfikacji;
  • udziela zgody na przekazanie przez Bank, za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, danych identyfikujących, pochodzących ze Środka Identyfikacji Elektronicznej, do wskazanego Dostawcy;
  • upoważnia Bank do przekazania podmiotom, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, informacji, że jest Klientem Banku.
 4. Klient korzystający z Usługi identyfikacji ma obowiązek:
  • korzystać ze Środka Identyfikacji Elektronicznej zgodnie z Regulaminem oraz nie wykorzystywać go w celach niezgodnych z przepisami prawa;
  • niezwłocznie zgłosić do Banku zmianę danych identyfikujących, o których mowa w § 4 ust. 3, wykorzystywanych na potrzeby skorzystania z Usługi identyfikacji, utratę wyłącznej kontroli nad danymi umożliwiającymi identyfikację przy użyciu Środka Identyfikacji Elektronicznej lub stwierdzenie nieuprawnionego jego użycia;
  • korzystać z Usługi identyfikacji osobiście, w szczególności nie umożliwiać posługiwania się wydanym Klientowi Środkiem Identyfikacji Elektronicznej osobom trzecim.

§4

 1. Utworzenie Środka Identyfikacji Elektronicznej możliwe jest wyłącznie w Serwisie bankowości internetowej.
 2. Bank wydaje jednorazowe Środki Identyfikacji Elektronicznej, które tracą ważność natychmiast po uwolnieniu (przekazaniu) danych identyfikujących pochodzących z danego Środka Identyfikacji Elektronicznej.
 3. Dane identyfikujące Klienta to:
  • pierwsze imię;
  • drugie imię;
  • nazwisko;
  • numer PESEL;
  • data urodzenia;
  • miejsce urodzenia;
  • kraj urodzenia;
  • obywatelstwo;
  • typ dokumentu tożsamości;
  • seria i numer dokumentu tożsamości;
  • data ważności dokumentu tożsamości;
  • data wydania dokumentu tożsamości;
  • potwierdzony numer telefonu;
  • pełnoletność;
  • adres mailowy;
  • numer rachunku bankowego;
  • płeć.
 4. Każdy Środek Identyfikacji Elektronicznej zawiera dane identyfikujące, o których mowa w ust. 3 pkt 1-5.
 5. Środek Identyfikacji Elektronicznej, oprócz danych identyfikujących wskazanych w ust. 3 pkt 1-5, może zawierać także dane identyfikujące, o których mowa w ust. 3 pkt 6-17.
 6. Bank wydaje i zarządza Środkami Identyfikacji Elektronicznej. Klient używa Środka Identyfikacji Elektronicznej w szczególności w celu potwierdzenia swoich danych.
 7. Użycie Środka Identyfikacji Elektronicznej do identyfikacji w krajowym schemacie identyfikacji elektronicznej odbywa się zgodnie z Ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.
rozdział 3. Przetwarzanie danych

§5

 1. Bank będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w zakresie określonym w § 4 ust. 3 w celu świadczenia Usługi identyfikacji.
 2. W ramach użycia Środka Identyfikacji Elektronicznej Bank przekazuje, każdorazowo za zgodą Klienta, pochodzące ze Środka Identyfikacji Elektronicznej dane, o których mowa w § 4 ust. 4 lub 5, do wskazanego Dostawcy.
 3. W celu świadczenia Usługi identyfikacji Bank może wykorzystywać dane osobowe Klienta posiadane i przetwarzane w celu realizacji wcześniej zawartych z Klientem umów.
 4. Dane osobowe Klienta, w związku z realizacją Usługi identyfikacji, będą przetwarzane przez Bank również po wykonaniu Usługi identyfikacji wyłącznie w zakresie przewidzianym przepisami prawa oraz w celu obsługi reklamacji, udostępniania Klientowi historii Usług identyfikacji, z których skorzystał, zapewnienia możliwości rozliczalności dokonanych czynności i weryfikacji poprawności dokonanej identyfikacji, a także rozpatrywania roszczeń.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Bank dostępne są na stronie https://bank.suwalki.pl.
rozdział 4. Tryb zgłaszania i rozpatrywania reklamacji 

§6

 1. Klienci mogą składać reklamacje dotyczące Usługi identyfikacji świadczonej przez Bank:
  • Poczta tradycyjną kierując pismo na adres korespondencyjny Banku;
  • Telefonicznie lub pocztą elektroniczną;
  • Pisemnie lub ustnie w placówce Banku.
 2. Aktualne numery telefonów i adresy, pod którymi Klient może składać reklamacje podane są na stronie https://bank.suwalki.pl
 3. Reklamacja dotycząca Usługi identyfikacji powinna zawierać dane identyfikujące Klienta (imię, nazwisko, PESEL), datę wystąpienia reklamowanego zdarzenia i opis zgłaszanych zastrzeżeń lub niezgodności oraz jednoznaczne sformułowanie roszczenia.
 4. Bank może zwrócić się do Klienta z prośbą o złożenie dodatkowych pisemnych informacji lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli uzyskanie tych informacji będzie niezbędne do rozpatrzenia reklamacji dotyczącej Usługi identyfikacji.
 5. Na żądanie Klienta, Bank potwierdza w formie pisemnej lub w inny uzgodniony sposób, fakt złożenia przez niego reklamacji.
 6. Bank rozpatruje reklamację niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Bank poinformuje Klienta o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania przez Bank terminów, o których mowa powyżej, wystarczy wysłanie odpowiedzi przed upływem tych terminów.
 7. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie poinformowany o jej wyniku w formie papierowej albo, na wniosek Klienta, za pomocą innego trwałego nośnika informacji, w szczególności pocztą elektroniczną.
 8. Klient ma prawo do pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów z Bankiem. Podmiotem właściwym do rozstrzygania sporów jest Rzecznik Finansowy, do którego można się zwrócić w trybie wskazanym na stronie www.rf.gov.pl, po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną.
 9. Klient będący konsumentem ma prawo skorzystania z możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego umowy zawartej za pośrednictwem Internetu, usługi bankowości elektronicznej lub usługi bankowości telefonicznej, za pośrednictwem platformy ODR, funkcjonującej w krajach Unii Europejskiej, dostępnej na stronie internetowej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 10. W sprawach dotyczących Usługi identyfikacji, Klient będący konsumentem ma również możliwość zwrócenia się o pomoc do właściwego Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumenta.
 11. Niezależnie od opisanego wyżej postępowania reklamacyjnego, Klientowi w każdym czasie przysługuje prawo do wystąpienia z powództwem do właściwego sądu powszechnego.
 12. Organem administracji publicznej sprawującym nadzór nad działalnością Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego.
 13. Wszystkie reklamacje są rozpatrywane przez Bank z największą starannością, wnikliwie i w możliwie najkrótszym terminie.

Regulamin obowiązuje od 29 stycznia 2021 r.

Firmy i instytucje

RACHUNKI

UNIWERSALNY KREDYT HIPOTECZNY​

Segment docelowy
Osoby fizyczne posiadające stałe źródło dochodu.

Przeznaczenie produktu
Kredyt może być przeznaczony na dowolny cel.

Maksymalna kwota kredytu
Do 75% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.

Minimalna kwota kredytu
20 000,00 zł

Okres kredytowania
Do 180 miesięcy

Karencja
Do 6 miesięcy

Przedterminowa spłata
Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

Przyznanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym:
posiadanej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz ustanowienia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia.

Kredyt na zakup pojazdów

Segment docelowy
Osoby fizyczne posiadające stałe źródło dochodu.

Przeznaczenie produktu
Zakup nowych i używanych:

 • pojazdów samochodowych, motorowerów, motocykli, skuterów, przyczep kempingowych, bagażowych, itp.,
 • sprzętu technicznego pływającego oraz lotniczego, np. jachtów, łodzi żaglowych i motorowych, motolotni, itp.,

Dopuszcza się refinansowanie zakupu pojazdu dokonanego przed upływem 30 dni od daty jego zakupu.

Maksymalna kwota kredytu
Do 255 500,00 zł

Minimalna kwota kredytu
2 000,00 zł

Okres kredytowania

 • W przypadku kredytów na zakup pojazdów fabrycznie nowych – do 120 miesięcy,
 • W przypadku kredytów na zakup pojazdów używanych – suma okresu kredytowania i wieku pojazdu nie może przekroczyć 120 miesięcy.

Przedterminowa spłata
Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

Przyznanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym:
posiadanej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz ustanowienia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia.

Kredyt inwestycyjny

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

Kredyt w rachunku bieżącym

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

GRATULACJE!

Twój wniosek został pomyślnie wysłany,
oczekuj na kontakt z naszej strony.

DZIĘKUJEMY!