Regulamin BLIK

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI BLIK

dostępnej w aplikacji mobilnej

BS Rutka – Tartak MobileNet

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 § 1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Usługi BLIK w Aplikacji Mobilnej BS Rutka – Tartak MobileNet przez Klientów Banku (dalej „Regulamin”).
 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  • Aplikacja Mobilna – aplikacja mobilna BS Rutka – Tartak MobileNet służąca do obsługi usługi BLIK przez Klientów Banku, umożliwiająca dostęp zarejestrowanemu Użytkownikowi Aplikacji Mobilnej do dokonywania płatności przy użyciu Kodu BLIK;
  • Akceptant – podmiot, który udostępnia zapłatę za usługę lub towar za pośrednictwem Usługi BLIK;
  • Bank –Bank Spółdzielczy w Rutce-Tartak;
  • Instrukcja Użytkownika – instrukcja użytkownika zawierająca szczegóły użytkowania Aplikacji Mobilnej, dostępna jest na stronie internetowej Banku (bank.suwalki.pl);
  • Klient – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych lub małoletni powyżej 13 roku życia bądź osoba częściowo ubezwłasnowolniona, korzystająca z oferty Banku w zakresie Rachunku bankowego (w tym Posiadacz rachunku, Pełnomocnik, będący Użytkownikiem Aplikacji Mobilnej);
  • Kod BLIK – jednorazowy sześciocyfrowy kod generowany w Aplikacji Mobilnej, służący do autoryzacji Transakcji BLIK przez Użytkownika Aplikacji Mobilnej;
  • Osoby nieuprawnione – są to osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne, niebędące Użytkownikiem Aplikacji Mobilnej;
  • Pełnomocnictwo ogólne – osoba fizyczna, upoważniona przez Posiadacza rachunku do dysponowania rachunkiem w takim zakresie jak Posiadacz rachunku, włącznie z zamknięciem rachunku, o ile tak stanowi treść pełnomocnictwa;
  • Posiadacz rachunku – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych lub małoletni powyżej 13 roku życia, która zawarła z Bankiem Umowę, przy czym w przypadku rachunku wspólnego przez Posiadacza rachunku należy rozumieć każdego ze współposiadaczy rachunku;
  • Rachunek bankowy/Rachunek – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek rozliczeniowy bieżący lub pomocniczy prowadzony w złotych polskich w Banku na rzecz Posiadacza rachunku, służący do wykonywania transakcji, przechowywania środków pieniężnych oraz prowadzenia rozliczeń, posiadający dostęp do usługi bankowości elektronicznej i Aplikacji Mobilnej;
  • System BLIK – polski schemat płatności mobilnych, który umożliwia Użytkownikowi Aplikacji Mobilnej dokonywanie Transakcji BLIK;
  • Szybka Płatność – Transakcja BLIK dokonana z wykorzystaniem Kodu BLIK, który został wyświetlony Użytkownikowi bez zalogowania Użytkownika do Aplikacji Mobilnej;
  • Terminal POS – terminal umożlwiający dokonywanie transakcji bezgotówkowych przy wykorzystaniu Usługi BLIK;
  • Transakcja BLIK – transakcja płatnicza zainicjowana przez Klienta przy użyciu Aplikacji Mobilnej, za pośrednictwem Systemu BLIK, wymagająca autoryzacji Kodem BLIK;
  • Umowa – umowa o Rachunek lub umowa ramowa, tj. o prowadzenie Rachunku wraz z innymi produktami i usługami bankowymi;
  • Urządzenie mobilne – wielofunkcyjne urządzenie przenośne z dostępem do internetu, integrujące w sobie funkcje komputera i/lub telefonu komórkowego;
  • Usługa BLIK – usługa umożliwiająca dokonywanie Transakcji BLIK;
  • Użytkownik Aplikacji Mobilnej / Użytkownik – Klient będący Posiadaczem rachunku lub osoba, która jest uprawniona do dysponowania Rachunkiem w ramach pełnomocnictwa ogólnego w Aplikacji Mobilnej w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku.

UŻYTKOWNICY USŁUGI BLIK

§ 2

 1. Użytkownikiem Usługi BLIK może być Klient, który:
  • posiada Rachunek lub jest Pełnomocnikiem, któremu udzielono pełnomocnictwa ogólnego do Rachunku;
  • podał w Banku numer telefonu komórkowego i jest on aktualny;
  • podał inne dane wymagane do uruchomienia Usługi BLIK zgodnie z ofertą Banku oraz posiada Urządzenie mobilne powiązane z numerem telefonu operatora sieci telefonii komórkowej działającego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające wymagania techniczne dotyczące instalacji i korzystania z Aplikacji Mobilnej;
  • pobrał i zainstalował na Urządzeniu mobilnym Aplikację Mobilną;
  • zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin.
 2. Bank umożliwia dostęp do Usługi BLIK Klientom Banku na zasadach określonych w Regulaminie.

AKTYWACJA USŁUGI BLIK

 § 3

 1. Po spełnieniu wszystkich wymagań określonych w § 2 Użytkownik aktywuje usługę BLIK za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej. W celu aktywacji usługi BLIK konieczne jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 2. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z zawarciem umowy o Usługę BLIK.
 3. Jednocześnie, akceptując Regulamin, Klient upoważnia Bank, na mocy art. 104 ust. 3 Ustawy prawo bankowe oraz w celu korzystania jako Klient Banku z Usługi BLIK, jak i w celu dokonywania Transakcji BLIK, w okresie korzystania przez Użytkownika Aplikacji Mobilnej z Usługi BLIK, do przekazywania informacji stanowiących tajemnicę bankową w rozumieniu art. 104 Ustawy prawo bankowe pozostających w związku z realizacją zadań i czynności w ramach obsługi Systemu BLIK do: Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz Polskiego Standardu Płatności Sp. z o.o. i KIR S.A.
 4. Użytkownik Aplikacji Mobilnej w każdym czasie może zmienić Rachunek, który będzie powiązany z Usługą BLIK.
 5. Użytkownik Aplikacji Mobilnej, który chciałby korzystać z Usługi BLIK na więcej niż jednym Urządzeniu mobilnym, powinien dokonać aktywacji Aplikacji Mobilnej oraz Usługi BLIK na każdym z tych urządzeń odrębnie. Należy jednak pamiętać, że Klient może posiadać tylko jedną aktywną Usługę BLIK powiązaną z jednym Rachunkiem.
 6. Użytkownik Aplikacji Mobilnej może wyłączyć Usługę BLIK w każdej chwili w trybie natychmiastowym, poprzez:
 • dezaktywację Usługi BLIK;
 • odinstalowanie Aplikacji Mobilnej;
 • złożenie dyspozycji w Placówce Banku.
 1. Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy Rachunku bankowego, który został powiązany z Usługą BLIK, skutkuje uniemożliwieniem korzystania z Usługi BLIK, o ile Klient nie dokonał wyboru innego Rachunku w Aplikacji Mobilnej.
 2. Ponowne korzystanie z Usługi BLIK jest możliwe dopiero po ponownej aktywacji tej usługi zgodnie z §3 Regulaminu.

TRANSAKCJE REALIZOWANE ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI BLIK

§ 4

 1. Usługa BLIK daje możliwość dokonywania:
  • bezgotówkowych transakcji w Terminalach POS oraz przez Internet u Akceptantów (w tym Szybkich Płatności, jeżeli Bank udostępni taką funkcjonalność);
  • wypłat gotówki w bankomatach oznaczonych znakiem systemu BLIK;
  • przelewów na telefon, o ile Bank udostępni taką usługę. Informacja na temat dostępności tej funkcjonalności zostanie zamieszczona na stronie internetowej Banku (bank.suwalki.pl).
 2. Dokonanie Transakcji BLIK i jej autoryzacja w ramach Usługi BLIK wymaga:
  • odblokowania Urządzenia mobilnego;
  • zalogowania do Aplikacji Mobilnej;
  • wygenerowania Kodu BLIK w Aplikacji Mobilnej;
  • wprowadzenia wygenerowanego Kodu BLIK w Terminalu POS w sklepie stacjonarnym, w bankomacie lub na stronie internetowej w celu autoryzacji Transakcji BLIK;
  • potwierdzenia Transakcji BLIK w Aplikacji Mobilnej kodem PIN ustanowionym w procesie aktywacji Aplikacji Mobilnej, w przypadku gdy jest to konieczne.
 3. Transakcje BLIK są dokonywane wyłącznie w polskich złotych oraz wyłącznie poprzez rachunki prowadzone w polskich złotych.
 4. Momentem otrzymania zlecenia płatniczego przez Bank dla Transakcji BLIK jest moment autoryzacji Transakcji BLIK przez Użytkownika Aplikacji Mobilnej.
 5. Kod BLIK jest kodem jednorazowym ważnym 2 minuty od momentu jego wygenerowania i wygasa z upływem czasu jego ważności lub z chwilą autoryzacji Transakcji BLIK, do której został wygenerowany.
 6. Transakcja BLIK realizowana przez Posiadacza rachunku między 13 a 18 rokiem życia, nieprzekraczająca w miesiącu kalendarzowym równowartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, jest uważana jako dyspozycja mieszcząca się w granicach zwykłego zarządu. 
 7. W przypadku dokonywania Szybkich Płatności (jeżeli Bank udostępnia taką funkcjonalność) w Terminalu POS poniżej limitu określonego na stronie internetowej Banku, Bank nie wymaga zalogowania się do Aplikacji Mobilnej, ani podania kodu PIN potwierdzającego Transakcję BLIK, a autoryzacja transakcji odbywa się w oparciu  o  numer  urządzenia,  na którym zainstalowana jest Aplikacja Mobilna. Po 5 kolejnych tego typu Transakcjach BLIK wymagane jest dokonanie Transakcji BLIK z użyciem kodu PIN. Licznik jest resetowany przez podanie kodu PIN podczas potwierdzania wypłaty gotówki za pośrednictwem kodu BLIK w bankomacie lub podczas logowania się do Aplikacji Mobilnej.
 8. Jeżeli kwota Szybkiej Płatności przekracza limit określony na stronie internetowej Banku lub Szybka Płatność jest wykonywana w innym kanale niż Terminal POS, wymagane jest potwierdzenie tej Transakcji BLIK kodem PIN w Aplikacji Mobilnej.
 9. Bank odmawia realizacji Transakcji BLIK w przypadku, gdy:
  • rachunek został zamknięty;
  • zostało odwołane pełnomocnictwo ogólne – przy czym odmowa realizacji Transakcji BLIK w tym przypadku nastąpi maksymalnie od drugiego dnia roboczego licząc od dnia złożenia dyspozycji odwołania pełnomocnictwa ogólnego;
  • Użytkownik Aplikacji Mobilnej podał nieprawidłowe dane podczas autoryzacji Transakcji BLIK;
  • Klient nie został uwierzytelniony;
  • został przekroczony czas ważności Kodu BLIK;
  • został przekroczony limit transakcyjny dla Transakcji BLIK;
  • kwota Transakcji BLIK przewyższa wysokość dostępnych środków na Rachunku Klienta.
 10. Anulowanie Transakcji BLIK jest możliwe do momentu dokonania autoryzacji Transakcji BLIK. Po dokonaniu autoryzacji Klient może odwołać Transakcję BLIK wyłącznie u Akceptanta, jeżeli istnieje taka możliwość i Akceptant wyraża na to zgodę.
 11. Informację o obowiązującej wysokości limitów domyślnych i maksymalnych dla Transakcji BLIK czy Szybkich Płatności (jeżeli Bank udostępnia taką funkcjonalność) można uzyskać w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku.
 12. Informacja o wartości dziennych limitów BLIK Użytkownika Aplikacji Mobilnej dostępna jest w aplikacji mobilnej w zakładce-Ustawienia-Zarządzaj ustawieniami BLIK-Limity BLIK.
 13. Użytkownik Aplikacji Mobilnej, może dokonać włączenia i wyłączenia Usługi BLIK.
 14. Bank ma prawo zablokować możliwość korzystania z Usługi BLIK zgodnie postanowieniami regulaminów odpowiednich produktów bankowych oraz ze względu na:
  • Uzasadnione przyczyny związane z bezpieczeństwem Usługi BLIK lub Urządzenia mobilnego powiązanego z tą Usługą;
  • Podejrzenia nieuprawnionego użycia Usługi BLIK;
  • Złamania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
 1. Bank odblokowuje Usługę BLIK, jeżeli przestały istnieć podstawy do utrzymywania blokady zgodnie postanowieniami regulaminów odpowiednich produktów bankowych.
 2. Zablokowanie Usługi BLIK skutkuje brakiem możliwości jej aktywacji oraz dokonywania transakcji za pośrednictwem Usługi BLIK do momentu jej odblokowania, a zastrzeżenie Usługi BLIK skutkuje brakiem możliwości dokonywania transakcji w ramach Usługi BLIK oraz usunięciem Usługi BLIK.
 3. Czynności związane z blokowaniem Usługi BLIK nie mają skutku względem Usługi BLIK aktywowanej przez innych Użytkowników Aplikacji Mobilnej będących Posiadaczami lub Pełnomocnikami ogólnymi do tego samego Rachunku.

INNE POSTANOWIENIA

§ 5

 1. Użytkownik Aplikacji Mobilnej zobowiązany jest do:
  • korzystania z przedmiotowej usługi zgodnie z zawartymi z Bankiem umowami oraz zapisami odpowiednich regulaminów produktowych;
  • nieudostępniania Osobom nieuprawnionym Urządzenia mobilnego, na którym znajduje się Aplikacja Mobilna z Usługą BLIK, Kodu BLIK oraz kodu PIN do Aplikacji Mobilnej;
  • podejmowania niezbędnych środków bezpieczeństwa służących zapobieganiu wystąpienia nieautoryzowanych transakcji, w tym odpowiedniego zabezpieczenia Urządzenia mobilnego poprzez:
   1. aktualizacje systemu operacyjnego oraz Aplikacji Mobilnej,
   2. stosowanie oprogramowania antywirusowego,
   3. stosowanie zapór bezpieczeństwa, jeżeli to możliwe,
   4. korzystanie z przeglądarek internetowych rekomendowanych przez Bank;
  • ochrony i przechowywania osobno Urządzenia mobilnego z Aplikacją Mobilną, kodu PIN oraz innych danych służących do odblokowania ekranu Urządzenia mobilnego lub dostępu do Aplikacji Mobilnej z zachowaniem należytej staranności;
  • niezwłocznego zgłoszenia faktu utraty, kradzieży, przywłaszczenia lub nieuprawnionego użycia Urządzenia mobilnego, na którym znajduje się Aplikacja Mobilna z Usługą BLIK. Zgłoszenie może zostać dokonane w oddziale Banku.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia regulaminów odpowiednich produktów bankowych w Banku.
 3. Bankowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, w przypadku:
  • zmian w Usłudze BLIK lub w innych produktach mających wpływ na działanie Usługi BLIK, związanych  z postępem technologicznym i informatycznym, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa lub ułatwienie korzystania z Usługi BLIK, o ile powodują one konieczność zmiany Regulaminu;
  • wprowadzenia nowych lub zmiany obecnie obowiązujących przepisów prawa lub wydania przez uprawnione organy państwowe rekomendacji lub interpretacji w sprawie sposobu stosowania tych przepisów, jeżeli powoduje to konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do rozwiązań wynikających z wydawanych przepisów prawa, rekomendacji lub interpretacji.
 4. O zakresie wprowadzanych zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 2 Bank zawiadamia Użytkownika aplikacji w sposób określony w Umowie, w terminie nie później niż dwa miesiące przed datą ich wejścia w życie.
 5. O zmianach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, Użytkownik aplikacji jest informowany z pominięciem trybu opisanego w ust. 4, poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Banku lub na wyciągu bankowym.
 6. Bank informuje o zmianie niniejszego Regulaminu, udostępniając go do zaakceptowania w Aplikacji Mobilnej.

§ 6

Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia przez Bank Klientom Usługi BLIK. 

Regulamin ←

Firmy i instytucje

RACHUNKI

UNIWERSALNY KREDYT HIPOTECZNY​

Segment docelowy
Osoby fizyczne posiadające stałe źródło dochodu.

Przeznaczenie produktu
Kredyt może być przeznaczony na dowolny cel.

Maksymalna kwota kredytu
Do 75% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.

Minimalna kwota kredytu
20 000,00 zł

Okres kredytowania
Do 180 miesięcy

Karencja
Do 6 miesięcy

Przedterminowa spłata
Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

Przyznanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym:
posiadanej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz ustanowienia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia.

Kredyt na zakup pojazdów

Segment docelowy
Osoby fizyczne posiadające stałe źródło dochodu.

Przeznaczenie produktu
Zakup nowych i używanych:

 • pojazdów samochodowych, motorowerów, motocykli, skuterów, przyczep kempingowych, bagażowych, itp.,
 • sprzętu technicznego pływającego oraz lotniczego, np. jachtów, łodzi żaglowych i motorowych, motolotni, itp.,

Dopuszcza się refinansowanie zakupu pojazdu dokonanego przed upływem 30 dni od daty jego zakupu.

Maksymalna kwota kredytu
Do 255 500,00 zł

Minimalna kwota kredytu
2 000,00 zł

Okres kredytowania

 • W przypadku kredytów na zakup pojazdów fabrycznie nowych – do 120 miesięcy,
 • W przypadku kredytów na zakup pojazdów używanych – suma okresu kredytowania i wieku pojazdu nie może przekroczyć 120 miesięcy.

Przedterminowa spłata
Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

Przyznanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym:
posiadanej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz ustanowienia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia.

Kredyt inwestycyjny

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

Kredyt w rachunku bieżącym

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

GRATULACJE!

Twój wniosek został pomyślnie wysłany,
oczekuj na kontakt z naszej strony.

DZIĘKUJEMY!