ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK

Zarząd Banku Spółdzielczego w Rutce–Tartak zawiadamia Członków Banku Spółdzielczego, że w dniu 18 maja 2023 r. o godz. 1100 w Suwałkach, w lokalu Restauracji „Laguna” przy ul. Zastawie 6 odbędzie się

 

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI 


BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK

które oceni działalność Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak za rok 2022 i zatwierdzi kierunki działania na rok 2023. Czynny udział w Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak oraz podjęte uchwały pozwolą lepiej wypełniać zadania oraz podnosić zakres i jakość usług świadczonych przez BS w Rutce-Tartak.

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności podejmowania Uchwał.
 3. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli – Uchwała Nr 1/2023.
 4. Wybór Prezydium (Przewodniczącego i Sekretarza).
 5. Wybór Komisji:
  • skrutacyjnej,
  • odpowiedniości
  • uchwał i wniosków.  
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 7. Podziękowania członkom Rady Nadzorczej mijającej kadencji.
 8. Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
 9. Omówienie Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym za 2022 rok oraz Sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego ZP.
 10. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta.
 11. Omówienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak za 2022 r. wraz z oceną zgodności działania Banku z „Zasadami Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” oraz oceną polityki wynagradzania w Banku.
 12. Przedstawienie wystąpienia polustracyjnego Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych wraz z informacją o realizacji wniosków polustracyjnych.
 13. Omówienie propozycji podziału nadwyżki bilansowej.
 14. Omówienie kierunków działalności Banku na 2023 rok.
 15. Omówienie projektu Statutu Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak.
 16. Omówienie projektu Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak.  
 17. Omówienie projektu Uchwały dotyczącej wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
 18. Przedstawienie rekomendacji Komisji ds. odpowiedniości odnośnie do ocen indywidualnych poszczególnych członków Rady Nadzorczej Banku oraz odnośnie do wtórnej oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego.
 19. Dyskusja
 20. Podjęcie Uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku,
  • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
  • oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej oraz oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku za 2022 rok,
  • podziału nadwyżki bilansowej,
  • udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku,
  • kierunków działalności Banku na 2023 rok,
  • uchwalenia Statutu Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak,
  • uchwalenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak,
  • ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,
  • ocen indywidualnych odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz kandydatów na członków Rady Nadzorczej,
  • wtórnej oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku jako organu kolegialnego.
 21. Dokonanie wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak:
  • wybory Rady Nadzorczej,
  • przedstawienie rekomendacji Komisji ds. odpowiedniości odnośnie do zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak na kolejną kadencję,
  • podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej.
 1. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia składu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak na kolejną kadencję.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że roczne sprawozdanie z działalności Banku, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta, oraz sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał Zebrania Przedstawicieli, protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, są wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak przy ul. Sejneńskiej 2 w Suwałkach.  

 

ZARZĄD        
BS w Rutce-Tartak

Zawiadomienie⇐

Kredyt na zakup pojazdów

Segment docelowy
Osoby fizyczne posiadające stałe źródło dochodu.

Przeznaczenie produktu
Zakup nowych i używanych:

 • pojazdów samochodowych, motorowerów, motocykli, skuterów, przyczep kempingowych, bagażowych, itp.,
 • sprzętu technicznego pływającego oraz lotniczego, np. jachtów, łodzi żaglowych i motorowych, motolotni, itp.,

Dopuszcza się refinansowanie zakupu pojazdu dokonanego przed upływem 30 dni od daty jego zakupu.

Maksymalna kwota kredytu
Do 255 500,00 zł

Minimalna kwota kredytu
2 000,00 zł

Okres kredytowania

 • W przypadku kredytów na zakup pojazdów fabrycznie nowych – do 120 miesięcy,
 • W przypadku kredytów na zakup pojazdów używanych – suma okresu kredytowania i wieku pojazdu nie może przekroczyć 120 miesięcy.

Przedterminowa spłata
Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

Przyznanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym:
posiadanej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz ustanowienia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia.

Kredyt inwestycyjny

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

Kredyt w rachunku bieżącym

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

GRATULACJE!

Twój wniosek został pomyślnie wysłany,
oczekuj na kontakt z naszej strony.

DZIĘKUJEMY!