Podsumowanie roku 2023 i plany na przyszłość – Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak

06 czerwca 2024 r. miało miejsce ważne wydarzenie dla Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak – Zebranie Przedstawicieli. Podczas spotkania dokonano szczegółowego podsumowania działalności Banku za rok 2023 oraz zaprezentowano plany na przyszłość, wytyczając kierunki rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej.

Zebranie otworzył Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Wojciech Żukowski, który przywitał zgromadzonych delegatów oraz zaproszonych gości, a wśród nich: włodarzy jednostek samorządów terytorialnych współpracujących z Bankiem, Zarząd oraz kadrę kierowniczą Banku, a także Pana Michała Krakowiaka – Doradcę Prezesa, który reprezentował Krajowy Związek Banków Spółdzielczych.

Przewodniczącym Zebrania Przedstawicieli został Pan Wojciech Żukowski, delegat Grupy Członkowskiej z Raczek, zaś sekretarzem został Pan Grzegorz Boniszewski, delegat Grupy Członkowskiej z Rutki-Tartak.

Prezes Zarządu- Pani Marta Seweryna Protasiewicz, przedstawiła sprawozdanie z działalności Banku. Podczas wystąpienia podkreśliła osiągnięcia oraz wyzwania stojące przed Bankiem w mijającym roku.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku Bank osiągnął sumę bilansową w wysokości ponad 460 mln. zł, co stanowi wzrost o 10,5% w porównaniu do roku poprzedniego. Suma kapitałów netto Banku na koniec roku 2023 wyniosła prawie 42 mln. zł. Zysk netto wyniósł 7.677 tys. zł. i był najwyższy w historii działania Banku, a współczynnik wypłacalności osiągnął poziom 23,35 %. Uwzględniając poniesione nakłady inwestycyjne oraz osiągnięte cele strategiczne należy uznać miniony 2023 rok za bardzo dobry. W 2023 r. Zarząd Banku w dużej mierze był skoncentrowany na rozwoju skali działalności w oparciu o wzrost depozytów. Na koniec 2023 roku Bank zgromadził ich około 412 mln. zł., przy czym najbardziej wzrosły depozyty terminowe bo aż o 24 %. W okresie wysokich stóp procentowych Klienci Banku zaczęli więc oszczędzać. Obligo kredytowe Banku wyniosło ponad 150 mln zł. W dalszym ciągu jakość portfela kredytowego była bardzo dobra, jedna z najkorzystniejszych w sektorze banków spółdzielczych.

W dalszej części wystąpienia Prezes Banku podkreśliła, że rok 2023 był dla naszej instytucji także okresem intensywnych działań inwestycyjnych: remonty O/Raczki i O/Przerośl, bankomat w Rutce-Tartak, dwie instalacje fotowoltaiczne oraz inwestycje informatyczne. Ponadto Bank przygotował strategię działania na kolejne lata pod hasłem Bank, w którym Cię rozumieją. Kończąc przemówienie Prezes Zarządu podkreśliła, że: „Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć, z przeprowadzonych i zakończonych remontów wszystkich budynków, w których prowadzimy naszą działalność bankową. Cieszy nas dobra współpraca z samorządami. W dalszym ciągu naszym celem strategicznym pozostaje budowa silnej i stabilnej instytucji finansowej, która będzie się wyróżniać na terenie Suwalszczyzny. Zaangażowanie całego Zespołu, jak i Rady Nadzorczej jest nieocenione i jednocześnie daje nadzieję na sukcesy w kolejnych latach działania, na które patrzymy z optymizmem.”.

Ważnym punktem Zebrania było również podjęcie przez Zebranie Przedstawicieli uchwały o przystąpieniu do Krajowego Związku Banków Spółdzielczych. Delegaci przed głosowaniem wysłuchali wystąpienia Pana Michała Krakowiaka – reprezentującego KZBS, który omówił korzyści płynące z zamiaru przystąpienia do Związku, do których należy przede wszystkim wsparcie merytoryczne i doradcze KZBS w zakresie m.in. prawa bankowego, zarządzania ryzykiem, informatyki i obsługi klienta.

Zebranie Przedstawicieli pozytywnie oceniło ubiegłoroczną działalność Banku. Zatwierdzono jednomyślnie sprawozdania Rady Nadzorczej, roczne sprawozdanie finansowe Banku, a także udzielono absolutorium Zarządowi Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak, w osobach: Marta Seweryna Protasiewicz, Łukasz Łapiński, Adam Wójtowicz, Elżbieta Filipkowska oraz Wiesław Olfier. Jednocześnie zostały podjęte uchwały w sprawie podziału osiągniętej nadwyżki bilansowej za 2023 rok, kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na rok 2024 oraz w zakresie przystąpienia Banku do KZBS.

Rada Nadzorcza i Zarząd Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak składają serdeczne podziękowania delegatom i gościom za udział w Zebraniu, a także wszystkim udziałowcom, pracownikom i klientom Banku za zaufanie oraz wsparcie, bez których sukcesy Banku nie byłyby możliwe.

Kredyt na zakup pojazdów

Segment docelowy
Osoby fizyczne posiadające stałe źródło dochodu.

Przeznaczenie produktu
Zakup nowych i używanych:

  • pojazdów samochodowych, motorowerów, motocykli, skuterów, przyczep kempingowych, bagażowych, itp.,
  • sprzętu technicznego pływającego oraz lotniczego, np. jachtów, łodzi żaglowych i motorowych, motolotni, itp.,

Dopuszcza się refinansowanie zakupu pojazdu dokonanego przed upływem 30 dni od daty jego zakupu.

Maksymalna kwota kredytu
Do 255 500,00 zł

Minimalna kwota kredytu
2 000,00 zł

Okres kredytowania

  • W przypadku kredytów na zakup pojazdów fabrycznie nowych – do 120 miesięcy,
  • W przypadku kredytów na zakup pojazdów używanych – suma okresu kredytowania i wieku pojazdu nie może przekroczyć 120 miesięcy.

Przedterminowa spłata
Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

Przyznanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym:
posiadanej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz ustanowienia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia.

Kredyt inwestycyjny

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

Kredyt w rachunku bieżącym

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

GRATULACJE!

Twój wniosek został pomyślnie wysłany,
oczekuj na kontakt z naszej strony.

DZIĘKUJEMY!