Strategia ESG

Filary Strategii  ESG Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak oparte zostały  na Agendzie 2030, gdzie zrównoważony rozwój wpisujemy w strategię i model biznesowy.

Definiując  strategię ESG,  Bank Spółdzielczego w Rutce Tartak  identyfikuje:  E – environment ( środowisko), S – social responsibility ( społeczna odpowiedzialność), G – governance ( ład korporacyjny ). Bank bierze pod uwagę globalne wyzwania klimatyczne przed którymi stoi biznes, zmiany regulacyjne, oczekiwania klientów, ryzyka ESG oraz miejsce i historię Banku. Prawo do tego rozwoju ma być realizowane sprawiedliwie, żeby połączyć potrzeby rozwojowe oraz środowiskowe obecnych i przyszłych pokoleń.

Agenda 2030 – to strategia w zakresie rozwoju świata do 2030 roku. Zawiera 17 Celów   Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals). Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 zawierająca cele zrównoważonego rozwoju została przyjęta przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego 25 września 2015 roku w Nowym Jorku.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak koresponduje z długofalowymi wyzwaniami, przed którymi stoi nie tylko branża finansowa, ale także cała  polska gospodarka. Przyjęcie Agendy 2030 oznacza  utożsamienie  się Banku  z jej 17 celami zrównoważonego rozwoju dla świata przyjętymi przez społeczność międzynarodową. Działania  CSR Banku  spójne są z  realizacją 7 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Projekcja celów opisuje ogólne odniesienie wybranego celu do biznesu oraz jakie  działania podejmuje Bank celem realizacji celu

Bank Spółdzielczy w Rutce-Tartak  kreuje swoją filozofię poprzez:

 • strategię ESG na lata 2024-2028, której weryfikacja odpowiadać będzie misji, wizji, podstawowym założeniom i filozofii Banku zgodnie z modelem biznesowym działania Banku;
 • wspieranie społeczności i środowisk lokalnych oraz osób potrzebujących z otoczenia Banku. Bank współpracuje z lokalnymi przedsiębiorstwami, szkołami, przedszkolami, samorządami. Bank wspiera finansowo wydarzenia   sportowe i kulturalne;
 • odpowiedzialność, w ramach której Bank wybiera odpowiedzialnie do współpracy lokalne przedsiębiorstwa, troszcząc się o środowisko oraz wdrażając dobre praktyki bankowe z zakresu odpowiedzialnego zarządzania firm

W latach 2024-2028 będziemy realizować nasze  cele strategiczne zgodnie z przyjętą przez bank strategią ESG opartą na trzech filarach strategicznych w myśl zasad Agendy 2030. Bank zakłada jednoczesną komunikację wszystkich 17 celów Agendy 2030 skupiając swoją uwagę na siedmiu celach.

 1. Bank angażuje się w inicjatywy sportowe, charytatywne i prozdrowotne.
 2. Dbamy o dobre samopoczucie i opiekę zdrowotną pracowników.
 1. Chcemy bardziej stawiać na współpracę ze szkołami.
 2. Promujemy i sponsorujemy konkursy edukacyjno-artystyczne.
 3. Podnosimy kwalifikacje pracowników poprzez szkolenia.
 1. Wysokość wynagrodzenia jest ustalana z zachowaniem neutralności wynagrodzeń  pod względem płci
 2. Równo traktuje kobiety i mężczyzn w zakresie rozwoju i edukacji w miejscu pracy.
 1. Promujemy rozwiązania niskoemisyjne.
 2. Oferujemy produkty bankowe wspierające niskoemisyjność.
 3. Dbamy o bezpieczeństwo, wygodę i komfort Klientów oraz pracowników.
 4. Tworzymy przyjazne warunki pracy.
 5. Nasze Placówki nabierają nowego charakteru, łącząc nowoczesność z ekologią.
 1. Stawiamy na bezpieczeństwo, edukację, godną  pracę i zdrowie swoich pracowników.
 2. Realizujemy programy ułatwiające dostęp do bankowości i usług finansowych.
 3. Promujemy postawy wspierające tworzenie kultury organizacyjnej opartej o realizację wspólnych celów, dbałość o zadowolenie klientów, szacunek dla współpracowników, lojalność wobec Banku i poszanowanie humanistycznych wartości.
 4. Prowadzimy działalność w oparciu o obowiązujące regulacje prawne i najlepsze praktyki rynkowe.
 5. Stosujemy zasady identyfikacji, zarządzania oraz ograniczania konfliktów interesów i zapobiegania potencjalnym niekorzystnym zjawiskom powodowanych konfliktem interesów
 1. Realizujemy cele CSR oparte na zmniejszaniu nierówności społecznych.
 2. Współpracujemy z organizacjami, które pozwalają na definiowanie potrzeb docelowych grup społecznych w ramach kampanii charytatywnych.
 3. Przeciwdziałamy politykom dyskryminacyjnym wśród pracowników.
 4. Stosujemy przejrzyste systemy wynagradzania i premiowania pracowników.
 5. Pełnimy rolę edukacyjną w lokalnym społeczeństwie: dotyczy to zarówno nowoczesnych rozwiązań mobilnych jak i bezpieczeństwa korzystania z usług bankowych.
 6. Etyczna sprzedaż jest jednym z najważniejszych wyznaczników naszego działania
 1. Bank zarządza ryzykiem ESG.
 2. Bank za cel stawia sobie integracje wskaźników niefinansowych ESG z istniejącymi systemami i procesami zarządzania ryzykiem.
 3. Bank podchodzi ostrożnie do klientów, którzy wykazują wysokie ryzyka związane z czynnikami środowiskowymi, społecznymi i związanymi z zarządzaniem wpływające na sytuację finansową kredytobiorcy, 

Firmy i instytucje

RACHUNKI

UNIWERSALNY KREDYT HIPOTECZNY​

Segment docelowy
Osoby fizyczne posiadające stałe źródło dochodu.

Przeznaczenie produktu
Kredyt może być przeznaczony na dowolny cel.

Maksymalna kwota kredytu
Do 75% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.

Minimalna kwota kredytu
20 000,00 zł

Okres kredytowania
Do 180 miesięcy

Karencja
Do 6 miesięcy

Przedterminowa spłata
Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

Przyznanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym:
posiadanej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz ustanowienia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia.

Kredyt na zakup pojazdów

Segment docelowy
Osoby fizyczne posiadające stałe źródło dochodu.

Przeznaczenie produktu
Zakup nowych i używanych:

 • pojazdów samochodowych, motorowerów, motocykli, skuterów, przyczep kempingowych, bagażowych, itp.,
 • sprzętu technicznego pływającego oraz lotniczego, np. jachtów, łodzi żaglowych i motorowych, motolotni, itp.,

Dopuszcza się refinansowanie zakupu pojazdu dokonanego przed upływem 30 dni od daty jego zakupu.

Maksymalna kwota kredytu
Do 255 500,00 zł

Minimalna kwota kredytu
2 000,00 zł

Okres kredytowania

 • W przypadku kredytów na zakup pojazdów fabrycznie nowych – do 120 miesięcy,
 • W przypadku kredytów na zakup pojazdów używanych – suma okresu kredytowania i wieku pojazdu nie może przekroczyć 120 miesięcy.

Przedterminowa spłata
Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

Przyznanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym:
posiadanej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz ustanowienia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia.

Kredyt inwestycyjny

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

Kredyt w rachunku bieżącym

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

GRATULACJE!

Twój wniosek został pomyślnie wysłany,
oczekuj na kontakt z naszej strony.

DZIĘKUJEMY!