O Banku

MENU

Informacje ogólne

Bank Spółdzielczy w Rutce – Tartak z siedzibą w Suwałkach, jest uniwersalnym bankiem, wyłącznie z polskim kapitałem, o cechach lokalnego banku, działającym jako spółdzielnia zrzeszająca około 1200 członków. Licencję na samodzielną działalność Bank otrzymał w 1990 roku, jednakże jego historia sięga lat 20 XX wieku, a został stworzony po to, by służyć lokalnej społeczności. Bank specjalizuje się w obsłudze klientów indywidualnych, firm, instytucji, rolników, samorządów, a także organizacji pozarządowych – stawiając na profesjonalizm i wysoką jakość działania. Bank Spółdzielczy w Rutce-Tartak to nie tylko instytucja oferująca standardowe usługi bankowe, ale jest to bank działający blisko klientów, który jest jednocześnie partnerem i doradcą biznesowym. Jako aktywny uczestnik życia lokalnego wspiera przedsięwzięcia o charakterze oświatowym, kulturalnym i społeczno-gospodarczym.

Statutowy obszar działania Banku obejmuje teren całego kraju. Podstawowa działalność prowadzona jest na terenie gmin, w których ulokowane są placówki Banku (Centrala w Suwałkach, Oddziały: w Rutce-Tartak, Filipowie, Raczkach i Przerośli oraz Punkt Kasowy w Sejnach).

W swej działalności Bank kieruje się takimi wartościami jak: uczciwość, zadowolenie Klientów, dbałość o najlepsze relacje z Klientami, profesjonalizm, wysoka kultura osobista i przyjazność. Bank aspiruje do miana lidera usług finansowych na rynku lokalnym, zachowując przy tym wartości godne przyjaznej instytucji finansowej.

Bank Spółdzielczy w Rutce-Tartak prowadzi działalność zgodnie z możliwościami wewnętrznymi i wymogami rynku w zakresie oferowania produktów bankowych, które może świadczyć samodzielnie, a także w ramach współpracy z Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA oraz innymi bankami spółdzielczymi.
CO NAS WYRÓŻNIA:

  • wyłącznie polski kapitał,
  • siła i bezpieczeństwo wypływające z tradycji i doświadczenia,
  • aktywny udział w tworzeniu warunków rozwoju społeczności lokalnych,
  • stały, wykwalifikowany i profesjonalny zespół (zatrudniamy 60 pracowników),
  • duże doświadczenie w finansowaniu rolnictwa oraz małych i średnich przedsiębiorstw,
  • korzystna finansowo oraz elastyczna oferta,
  • szybki i efektywny proces podejmowania decyzji kredytowych,
  • troska o klienta i dbałość o zaspokojenie jego potrzeb i oczekiwań.

Władze

Działalnością Banku kieruje Zarząd w składzie:

 • Marta Protasiewicz – Prezes Zarządu
 • Adam Wójtowicz – Wiceprezes Zarządu ds. handlowych
 • Łukasz Łapiński – Wiceprezes Zarządu ds. ryzyka
 • Elżbieta Filipkowska – Członek Zarządu/ Główny Księgowy
 • Wiesław Olfier – Członek Zarządu – społeczny

Skład Rady Nadzorczej:

Oddział Rutka – Tartak
 • Olgierd Furman (Przewodniczący Rady Nadzorczej)
 • Kazimierz Anzulewicz
Oddział Suwałki
 • Jadwiga Strybe
Oddział Raczki
 • Wojciech Żukowski (Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej)
 • Zenobia Arasim
Oddział Filipów
 • Marek Dziatkowski 
 • Adam Rubin
Oddział Przerośl
 • Teresa Kramkowska (Sekretarz Rady Nadzorczej)

Zasady ładu korporacyjnego

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH

Zarząd Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak oświadcza, że Bank Spółdzielczy w Rutce-Tartak i jego organy w zakresie swoich kompetencji będą stosować Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych. Uchwałą Rady Nadzorczej nr 12/2021 z dnia 16 kwietnia 2021r została przyjęta „POLITYKA W ZAKRESIE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RUTCE-TARTAK”. Jednocześnie Zarząd Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak informuje o odstąpieniu od stosowania częściowo Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17) a mianowicie:

1) § 8 ust. 4 w części dotyczącej:

„Zapewnienia możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.”

Uzasadnienie: Powołując się na zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki działalności prowadzonej przez Bank, odstępuje się od przestrzegania zasady dotyczącej umożliwienia elektronicznego udziału wszystkim członkom w posiedzeniach organu stanowiącego. W ocenie Banku spełnienie powyższej zasady nie znajduje zastosowania przy uwzględnieniu specyfiki działalności Banku Spółdzielczego, którego większość właścicieli stanowią mieszkańcy lokalnego środowiska. Zgodnie ze Statutem Banku zawiadomienie członków o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia/Zebrania Przedstawicieli następuje co najmniej 21 dni przed terminem obrad. Tak uregulowany sposób informowania członków Banku gwarantuje możliwość ich osobistego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu/Zebraniu Przedstawicieli. Bank nie jest przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym do wykonywania tej zasady. Dodatkowo jej wprowadzenie wiąże się ze znacznymi kosztami, które w ocenie Banku są nieuzasadnione. Powyższe uzasadnia rezygnację z organizacji posiedzeń organu stanowiącego poprzez zdalny, elektroniczny udział członków.

2) § 11 dotyczącej:

„Przeprowadzenie transakcji z podmiotem powiązanym powinno być uzasadnione interesem instytucji nadzorowanej i powinno być dokonane w sposób transparentny (…)”

 

 

Uzasadnienie: Bank jest podmiotem, który nie posiada podmiotów z nim powiązanych rozumianych jako podmioty, z których jeden wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot albo podmioty, na które wywiera znaczący wpływ ten sam inny podmiot lub małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej. W związku z tym omawiana zasada w przypadku Banku Spóldzielczego w Rutce-Tartak nie ma zastosowania i nie dotyczy Banku.

3) § 53, § 54, § 55, § 56, § 57 dotyczących:

„Wykonywania uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta”

Bank Spóldzielczy w Rutce-Tartak nie wykonuje uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta, toteż zasady te nie mają zastosowania i nie dotyczą Banku.

Informacja za 2022 r. o przestrzeganiu Zasad Ładu Korporacyjnego wraz z oceną stopnia zgodności działania Banku z Zasadami

Struktura organizacyjna

Zorganizowanymi częściami składowymi Banku jako organizacji są jednostki i ko­mórki organizacyjne. Jednostkami organizacyjnymi Banku są Centrala w Suwałkach oraz cztery Oddziały (Rutka-Tartak, Raczki, Filipów oraz Przerośl), komórkami organizacyjnymi zaś zespoły, stanowiska pracy oraz Punkt Kasowy w Sejnach. Centrala realizuje kluczowe dla całości Banku zadania merytoryczne i organizacyjne oraz nadzoruje ich wykonanie w stosunku do pozostałych jednostek organizacyjnych Banku. Komórkami za to odpowiedzialnymi są Zespoły: bezpieczeństwa i sprawozdawczości, finansów i wsparcia, rozliczeń, obsługi informatycznej, analiz kredytowych, zarządzania ryzykami i analiz. Centrala prowadzi również działalność handlową, tak jak pozostałe jednostki organizacyjne. W centrali za tą działalność odpowiadają: Zespół obsługi klienta oraz Zespół kredytów. Poszczególnymi Oddziałami, Zespołami oraz Punktem Kasowym, kierują wyznaczeni Kierownicy. W Banku jako organ opiniodawczo – doradczy działa Komitet Kredytowy.

Konflikt Interesów

Bank dokłada starań, aby prowadzona działalność była realizowana rzetelnie, z poszanowaniem przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz najwyższych standardów etycznych. Jednym z działań przyczyniających się realizacji powyższych celów jest wdrożenie, zatwierdzanej przez Radę Nadzorczą, procedury zarządzania konfliktami interesów.

Konflikt interesów to zbiór okoliczności prawnych lub faktycznych znanych w Banku, które mogą doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Banku a interesem członka organu Banku lub pracownika, jak również występowanie postaw lub zachowań członków organu Banku i pracowników, dla których intencją jest realizacja ich prywatnych celów majątkowych lub celów osób trzecich, pozostających w sprzeczności z interesem Banku.

W celu ochrony interesów Klientów Bank stosuje szereg działań służących przeciwdziałaniu konfliktom interesów, w szczególności:

 • wdraża regulacje wewnętrzne służące ochronie informacji poufnych lub informacji stanowiących tajemnicę zawodową, regulacje dotyczące przyjmowania i przekazywania zachęt, regulacje dotyczące wynagrodzeń oraz regulacje dotyczące zasad dokonywania transakcji własnych,
 • przestrzega norm compliance, w tym poprzez odpowiedni podział obowiązków pracowników (przestrzeganie zasad podejmowania decyzji przez osoby bliskie), w celu ograniczania ryzyka konfliktu interesów,
 • dba o to, aby zatrudniani pracownicy byli odpowiednio wykwalifikowani do wypełniania swoich obowiązków służbowych,
 • przestrzega zasady, że członkowie Zarządu Banku mogą zasiadać w organach innych podmiotów po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Banku,
 • zapewnia nadzór nad działaniami pracowników Banku.

Dla potrzeb identyfikacji i ustalania konfliktów interesów Bank bierze pod uwagę w szczególności następujące okoliczności:

 • prawdopodobieństwo uzyskania korzyści finansowej przez Bank oraz osoby zaangażowane bądź bezpośrednio lub powiązane Bankiem stosunkiem kontroli lub uniknięcia straty finansowej kosztem działania w najlepiej pojętym interesie Klienta,
 • posiadanie przez Bank lub osobę zaangażowaną bądź bezpośrednio lub pośrednio powiązaną z Bankiem stosunkiem kontroli powodu do przedłożenia interesu danego Klienta lub grupy Klientów nad interesy innego Klienta lub grupy Klientów,
 • otrzymywanie przez Bank oraz osoby zaangażowane bądź bezpośrednio lub pośrednio powiązane z Bankiem stosunkiem kontroli dodatkowych korzyści w formie materialnej i niematerialnej, w tym korzyści nakłaniających do oferowania Klientowi określonego produktu finansowego,
 • prowadzenie przez Bank lub osobę zaangażowaną bądź bezpośrednio lub pośrednio powiązaną z Bankiem stosunkiem kontroli działalności tożsamej z działalnością Klienta,
 • otrzymanie przez Bank lub osobę zaangażowaną bądź bezpośrednio lub pośrednio powiązaną z Bankiem stosunkiem kontroli od osoby innej niż Klient korzyści majątkowej innej niż standardowe prowizje i opłaty, w związku z usługą świadczoną na rzecz Klienta.

W zakresie rozwiązań organizacyjnych w Banku stosuje się m.in.:

 • obowiązek zgłaszania ryzyka konfliktu interesów przez członków organów Banku i pracowników;
 • wyłączanie pracownika lub Członka Zarządu, którego konflikt interesów dotyczy, od uczestniczenia w procesie decyzyjnym, w sprawie której konflikt interesów dotyczy lub na którą wywiera wpływ, do czasu zakończenia się procesu decyzyjnego. Pracownik lub Członek Zarządu nie może reprezentować Banku na etapie wykonywania podjętych decyzji, w sprawach w których uprzednio podlegał wyłączeniu;
 • wyłączanie członka Rady Nadzorczej Banku przez Przewodniczącego Rady, jeśli występują zdarzenia lub okoliczności wskazujące na istnienie konfliktu interesów, w pracach tego Członka Rady, którego okoliczności lub zdarzenia dotyczą;
 • tworzenie i dokumentowanie zadań i schematów podległości służbowej zapewniające jednoznaczne określanie tych kompetencji oraz podległości w obszarze zarządzania operacjami i decyzyjności na różnych szczeblach organizacyjnych, zapobiegające przyporządkowaniu zakresu odpowiedzialności mogącemu prowadzić do konfliktu interesów, w tym ukrywania szkód, błędów lub niewłaściwych działań;
 • aktualizację i dokonywanie przeglądów zarządczych regulacji wewnętrznych w zakresie struktury organizacyjnej, podziału zadań, systemu decyzyjnego, zapewniające identyfikację i wyeliminowanie potencjalnych konfliktów interesów;
 • przyjęcie odpowiednich regulacji wewnętrznych dotyczących zawierania transakcji zapewniające unikanie konfliktu interesów i nadzór nad ich stosowaniem;
 • ewidencję zdarzeń wypełniających znamiona konfliktu interesów poprzez wpis do odpowiedniego rejestru przez komórkę zgodności.

Bank dokonuje okresowych przeglądów przesłanek potencjalnych konfliktów i w razie potrzeby wprowadza w tym zakresie niezbędne aktualizacje.

Firmy i instytucje

RACHUNKI

UNIWERSALNY KREDYT HIPOTECZNY​

Segment docelowy
Osoby fizyczne posiadające stałe źródło dochodu.

Przeznaczenie produktu
Kredyt może być przeznaczony na dowolny cel.

Maksymalna kwota kredytu
Do 75% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.

Minimalna kwota kredytu
20 000,00 zł

Okres kredytowania
Do 180 miesięcy

Karencja
Do 6 miesięcy

Przedterminowa spłata
Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

Przyznanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym:
posiadanej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz ustanowienia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia.

Kredyt na zakup pojazdów

Segment docelowy
Osoby fizyczne posiadające stałe źródło dochodu.

Przeznaczenie produktu
Zakup nowych i używanych:

 • pojazdów samochodowych, motorowerów, motocykli, skuterów, przyczep kempingowych, bagażowych, itp.,
 • sprzętu technicznego pływającego oraz lotniczego, np. jachtów, łodzi żaglowych i motorowych, motolotni, itp.,

Dopuszcza się refinansowanie zakupu pojazdu dokonanego przed upływem 30 dni od daty jego zakupu.

Maksymalna kwota kredytu
Do 255 500,00 zł

Minimalna kwota kredytu
2 000,00 zł

Okres kredytowania

 • W przypadku kredytów na zakup pojazdów fabrycznie nowych – do 120 miesięcy,
 • W przypadku kredytów na zakup pojazdów używanych – suma okresu kredytowania i wieku pojazdu nie może przekroczyć 120 miesięcy.

Przedterminowa spłata
Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

Przyznanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym:
posiadanej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz ustanowienia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia.

Kredyt inwestycyjny

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

Kredyt w rachunku bieżącym

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

GRATULACJE!

Twój wniosek został pomyślnie wysłany,
oczekuj na kontakt z naszej strony.

DZIĘKUJEMY!