Historia

Początki bankowości spółdzielczej w Rutce – Tartak to lata 20-te ubiegłego wieku (strona 1strona 2). Zebranie Organizacyjne Kasy Stefczyka- Spółdzielni z odpowiedzialnością nieograniczoną w Rutce-Tartak odbyło się 17 marca 1928 roku. Do I Rady Nadzorczej wybrani zostali: Ks. Józef Przekop, Marian Godlewski, Czesław Lewko, Władysław Osiński (dziadek Prezesa Zarządu BS w Rutce – Tartak – Stanisława Osińskiego w okresie 01.04.1993 r. do 14.01.2010 r.), Władysław Bujnowski, Apolinary Kotnarowski, Feliks Rekaszys, Franciszek Anuszkiewicz, Franciszek Sowul. Na pierwszego Prezesa Zarządu Rada wybrała Pana Apolinarego Kotnarowskiego. Kasa Stefczyka w Rutce – Tartak z dużym powodzeniem działała na rzecz swoich członków do wybuchu II wojny światowej. W czasie okupacji została zlikwidowana, a majątek przejęli okupanci.

Powojenne próby reaktywacji Kasy nie powiodły się. Na bazie ludzi posiadających tradycje działania samopomocowego i spółdzielczego powstała w latach pięćdziesiątych Gminna Kasa Spółdzielcza, przemianowana kolejno w Spółdzielnię Oszczędnościowo- Pożyczkową, a następnie w Bank Spółdzielczy w Rutce – Tartak. Bank wspierał rolników, instytucje i mieszkańców Gminy Rutka-Tartak. Reforma administracyjna w 1975 roku doprowadziła do likwidacji Gminy w Rutce – Tartak, a tym samym i do likwidacji miejscowego Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak.

 

W okresie ostatniego dziesięciolecia, głównie z przyczyn naturalnych, związanych z przejściami na emeryturę, nastąpiła znaczna wymiana kadr, zarówno w zespole pracowniczym, jak i wśród kadry zarządzającej. Wzrosły kwalifikacje pracowników. Cała kadra posiada obecnie wykształcenie kierunkowe wyższe, a wiedza wynikająca ze zmian przepisów prawa na bieżąco uzupełniana jest szkoleniami oraz studiami podyplomowymi. Ciągły i zrównoważony rozwój, prowadzona polityka personalna oraz informatyczna doprowadziły do zmniejszenia stanu osobowego w placówkach wiejskich oraz wzrostu zatrudnienia w centrali. W maju 2019 r. uzyskano zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na rozszerzenie terenu działania Banku na obszar całego kraju. We wrześniu 2019 r. oddano do użytkowania nową siedzibę centrali Banku (znajdującą się obecnie przy ul. Sejneńskiej 2). W latach 2021-2023 zmodernizowano pozostałe budynki Banku oraz rozszerzono sieć bankomatów. Dodatkowo budynki w Suwałkach oraz w Raczkach zostały wyposażone w instalacje fotowoltaiczne. Celem powyższych działań było  podniesienie bezpieczeństwa, wygody i komfortu obsługi Klienta. Wprowadzono spójne standardy wizerunku Banku- to naturalna kolorystyka i proste elementy aranżacji, nawiązujące do środowiska naturalnego. Dzięki temu wyremontowane budynki nabrały nowego charakteru, łącząc nowoczesność z ekologią. Powyższe działania pozwalają w pełni wykorzystać możliwości rozwojowe Banku. Aktualnie Bank osiągnął i utrzymuje wysoką pozycję na tle sektora banków spółdzielczych w Polsce, aspirując do miana największego w regionie północno-wschodniej Polski obejmującym powiaty: suwalski, sejneński, augustowski, ełcki, olecki i gołdapski. Bank obecnie jest jednym z nielicznych banków spółdzielczych w Polsce, działających samodzielnie, współpracującym z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A.(w latach 2002-2018 działał w strukturze Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie, a od 2019 r., korzystając z możliwości stworzonych obowiązującymi przepisami prawa, działa samodzielnie).

W 1990 roku, z inicjatywy grupy mieszkańców gminy w Rutce – Tartak, Narodowy Bank Polski wydał licencję na utworzenie Banku Spółdzielczego w Rutce – Tartak. Lata 90-te to okres dynamicznych przemian i zmian ustrojowych w Polsce. Bank Spółdzielczy w Rutce – Tartak skutecznie skorzystał z nadarzającej się okazji odradzania się inicjatywy i przedsiębiorczości. W 1991 roku otworzył Oddział Banku w Suwałkach, w ówczesnym mieście wojewódzkim, a w 1992 roku placówkę w Sejnach. Na skutek wzrostu wymagań odnośnie poziomu minimalnych wymogów kapitałowych, w 1999 roku doszło do połączenia trzech banków spółdzielczych, tj. Banku Spółdzielczego w Rutce – Tartak, Banku Spółdzielczego w Raczkach oraz Banku Spółdzielczego w Filipowie, który posiadał Oddział w Przerośli. W ten sposób ukształtowała się sieć placówek oraz teren działania Banku. Siedziba pozostała w Rutce-Tartak. Rozpoczął się dynamiczny rozwój Banku, który trwa nieprzerwanie od 25 lat. Bank w tym czasie skupiał się przede wszystkim na rozwoju ekonomiczno-finansowym z powodzeniem osiągając zakładane sobie cele.

Ponadto w 2002 roku został zmieniony główny system operacyjny, który pozwolił sprostać nie tylko nowym wymaganiom sprawozdawczo-księgowym, ale również pozwolił wdrażać coraz to nowocześniejsze rozwiązania w zakresie usług i produktów bankowych oraz ciągle podnosić poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, co jest nieustannie dużym wyzwaniem. W roku 2002 Bank także przeniósł suwalską placówkę w miejsce o znacznie większej powierzchni, co było naturalną konsekwencją rozwoju. W roku 2008 została przeniesiona siedziba Banku do Suwałk, nazwa własna pozostała bez zmian. Jednocześnie rozszerzono teren działania na całe województwo podlaskie i powiaty sąsiadujące.

Aspekty środowiskowe, społeczne i etyczne (ESG) odgrywają kluczową rolę w sposobie zarządzania Bankiem. Wspierając zrównoważony rozwój, Bank w swej ofercie posiada m.in. produkty ekologiczne oraz świadczy uczciwe i profesjonalne doradztwo, tworzy przyjazne środowisko pracy, a także wspiera inicjatywy lokalnego społeczeństwa. Bank czynnie uczestniczy w życiu lokalnym poprzez dofinansowywanie różnych form aktywności społecznej, propagowanie idei spółdzielczości oraz pełnienie roli edukacyjnej w obszarze bankowości. W gminach, w których posiada swoje placówki Bank wspiera integrację społeczności lokalnych, osoby i organizacje potrzebujące pomocy, organizacje pożytku publicznego, Ochotnicze Straże Pożarne, a także szkoły, kluby sportowe i harcerstwo.

BS Raczki

Lata dwudzieste XX wieku to okres rozwój ruchu spółdzielczego w odrodzonej Rzeczpospolitej. W Raczkach Zgromadzenie Założycielskie Kasy Spółdzielczej Związku Rolniczego odbyło się w 1926 roku. Wybrano Radę Nadzorczą w składzie: Stanisław Borms, Antoni Radaszkiewicz, Wacław Samotyko, Feliks Świerzyński, Józef Radzaj, Aleksander Albowicz, Kazimierz Twardowski, Antoni Lulis, Jan Majewski. W dniu 9 maja 1926 roku wybrała Zarząd, a na prezesa – Feliksa Świerzyńskiego.

BS Filipów

W 1927 roku Zgromadzenie Założycielskie Rolniczej Kasy Stefczyka Spółdzielni z odpowiedzialnością nieograniczoną w Filipowie.

Do Rady Nadzorczej wybrano:
ks. proboszcza Stanisława Dąbrowskiego, Jana Samejło, Adolfa Dzienisiewicza, Antoniego Jagłowskiego, Aleksandra Rusieckiego, Franciszka Walickiego, Józefa Kibitlewskiego, Antoniego Buraczewskiego, Kazimierza Złotorzyńskiego. W dniu 14 lipca 1927 roku Rada Nadzorcza wybrała Zarząd. Jego prezesem został Kazimierz Złotorzyński.

Oddział Przerośl

„Przed I wojną światową na terenie Przerośli istniał rozwinięty ruch oszczędnościowo-pożyczkowy. Była kasa oszczędnościowo – pożyczkowa o rosyjskiej nazwie „ZBIEREGATIELNA KASA…” (BEZPIECZNA KASA),”… jako dowód rzeczowy jest oryginalne, drewniane nakrycie na kasę …”. (z kroniki Banku Spółdzielczego w Filipowie).

Przerośli Zgromadzenie Założycielskie Kasy Stefczyka z ograniczoną odpowiedzialnością odbyło się w 1928 roku. Radę Nadzorczą wybrano w składzie: Antoni Dołęga, Władysław Popow, Władysław Pietkiewicz, Andrzej Protasiewicz, Julian Woliński, Konstanty Podziewski. W tydzień później – 8 marca 1928 roku – wybrano Zarząd, na czele którego stanął Antoni Dołęga.

Firmy i instytucje

RACHUNKI

UNIWERSALNY KREDYT HIPOTECZNY​

Segment docelowy
Osoby fizyczne posiadające stałe źródło dochodu.

Przeznaczenie produktu
Kredyt może być przeznaczony na dowolny cel.

Maksymalna kwota kredytu
Do 75% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.

Minimalna kwota kredytu
20 000,00 zł

Okres kredytowania
Do 180 miesięcy

Karencja
Do 6 miesięcy

Przedterminowa spłata
Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

Przyznanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym:
posiadanej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz ustanowienia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia.

Kredyt na zakup pojazdów

Segment docelowy
Osoby fizyczne posiadające stałe źródło dochodu.

Przeznaczenie produktu
Zakup nowych i używanych:

  • pojazdów samochodowych, motorowerów, motocykli, skuterów, przyczep kempingowych, bagażowych, itp.,
  • sprzętu technicznego pływającego oraz lotniczego, np. jachtów, łodzi żaglowych i motorowych, motolotni, itp.,

Dopuszcza się refinansowanie zakupu pojazdu dokonanego przed upływem 30 dni od daty jego zakupu.

Maksymalna kwota kredytu
Do 255 500,00 zł

Minimalna kwota kredytu
2 000,00 zł

Okres kredytowania

  • W przypadku kredytów na zakup pojazdów fabrycznie nowych – do 120 miesięcy,
  • W przypadku kredytów na zakup pojazdów używanych – suma okresu kredytowania i wieku pojazdu nie może przekroczyć 120 miesięcy.

Przedterminowa spłata
Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

Przyznanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym:
posiadanej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz ustanowienia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia.

Kredyt inwestycyjny

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

Kredyt w rachunku bieżącym

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

GRATULACJE!

Twój wniosek został pomyślnie wysłany,
oczekuj na kontakt z naszej strony.

DZIĘKUJEMY!