Dla Firm i Instytucji

Kredyty

W rachunku bieżącym

Może być przeznaczony na pokrycie bieżących potrzeb w Firmie, w przypadku przejściowego braku własnych środków na rachunku bieżącym.

 • brak prowizji za rozpatrzenie wniosku kredytowego
 • okres kredytowania do 12 miesięcy
 • możliwość przedłużenia kredytu na kolejny okres, bez konieczności jego spłaty
 • odsetki naliczane wyłącznie od wykorzystanej kwoty kredytu
 • możliwość sfinansowania dowolnego celu związanego z bieżącą działalnością firmy

Inwestycyjny

Finansowanie nakładów inwestycyjnych Firmy m.in. takich jak budowa, zakup bądź modernizacja nieruchomości oraz wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń

 • brak prowizji za rozpatrzenie wniosku kredytowego
 • okres kredytowania do 15 lat
 • możliwość sfinansowania do 100% wartości inwestycji
 • karencja w spłacie nawet do 24 miesięcy
 • brak prowizji za przedterminową spłatę kredytu

Wygodny Kredyt Hipoteczny

Można przeznaczyć na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków

 • brak prowizji za rozpatrzenie wniosku kredytowego
 • okres kredytowania do 15 lat
 • karencja w spłacie nawet do 6 miesięcy
 • brak prowizji za przedterminową spłatę kredytu

Obrotowy

Przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, tj. zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług,  realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych m. in. VAT 

 • brak prowizji za rozpatrzenie wniosku kredytowego
 • okres kredytowania do 36 miesięcy
 • możliwość spłaty w ratach miesięcznych/ kwartalnych lub jednorazowo
 • odsetki naliczane wyłącznie od wykorzystanej kwoty kredytu
 • brak prowizji za przedterminową spłatę kredytu

Gwarancje bankowe

Możliwość uzyskania gwarancji, która jest jednostronnym zobowiązaniem Banku do zapłacenia określonej w gwarancji kwoty w przypadku gdyby Klient nie wywiązał się ze swojego zobowiązania.

 • wzrost wiarygodności Klienta
 • przejęcie przez Bank ryzyka niewypłacalności
 • elastyczność i różnorodność rodzajów gwarancji, w tym:
  • należytego wykonania umowy
  • wadialna (przetargowa)
  • zwrotu zaliczki (m.in. z PROW, ARiMR)

Leasing

Finansowanie w formie leasingu środków trwałych, zarówno ruchomości jaki i nieruchomości.

 • mniej formalności
 • elastyczne formy spłat
 • tańsze usługi dodatkowe
 • korzyści podatkowe
 • brak obciążenia bilansu

kredyt w Rachunku bieżącym

Segment docelowy
Produkt przeznaczony dla Klientów prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na formę prowadzonej ewidencji księgowej i sposób rozliczania podatku dochodowego.

Przeznaczenie produktu

 • pokrycie bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a przede wszystkim związanych z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, finansowaniem zapasów lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych,
 • spłata zadłużenia z tytułu kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez inny bank.

Maksymalna kwota kredytu
wyznacza zdolność kredytowa Klienta oraz wysokość wpływów na rachunek bankowy.

Minimalna kwota kredytu
3 000,00 zł

Okres kredytowania
do 12 miesięcy, z możliwością przedłużania na dalsze analogiczne okresy, bez konieczności spłaty występującego zadłużenia w dniu zakończenia okresu kredytowania.

Przyznanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym:
posiadanej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz ustanowienia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia.

kredyt inwestycyjny

Segment docelowy
Produkt przeznaczony dla Klientów prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na formę prowadzonej ewidencji księgowej i sposobu rozliczania podatku dochodowego.

Przeznaczenie produktu
Finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego Klienta, a w szczególności finansowanie przedsięwzięć nowych i rozwojowych takich jak:

 • zakup maszyn, urządzeń i środków transportu,
 • zakup gruntów, zakupu lub budowy nieruchomości,
 • zakup materiałów i wyrobów związanych z budową lub adaptacją, budynków produkcyjnych i gospodarczych,
 • remontu, modernizacji i restrukturyzacji istniejącego majątku,
 • zakupu udziałów lub akcji.

Refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Klienta na cele inwestycyjne, poniesione w okresie do 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku.

Maksymalna kwota kredytu
Wyznacza zdolność kredytowa Klienta oraz wartość finansowanego przedsięwzięcia. Dla kredytów przeznaczonych w całości na finansowanie spłaty zadłużenia w innych bankach, maksymalna kwota kredytu nie może być wyższa niż kwota zadłużenia pozostającego do spłaty oraz nie może być wyższa niż aktualna wartość rynkowa refinansowanego środka trwałego – wynikająca z polisy ubezpieczenia lub wyceny rzeczoznawcy.

Minimalna kwota kredytu
20 000,00 zł

Okres kredytowania
Maksymalny okres kredytu nie może przekroczyć 15 lat.

Przyznanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym:
posiadanej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz ustanowienia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia.

Wygodny kredyt hipoteczny

Segment docelowy
Produkt przeznaczony dla Klientów prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na formę prowadzonej ewidencji księgowej i sposobu rozliczania podatku dochodowego.
 
Przeznaczenie produktu
Kredyt może być przeznaczony na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną
działalnością gospodarczą w tym na spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych w Banku lub instytucjach finansowych i towarzystwach leasingowych.
 
Maksymalna kwota kredytu
Uzależniona jest od wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu tj.:
 1. do 70% wartości nieruchomości w przypadku gdy zabezpieczenie kredytu stanowi:
  • nieruchomość mieszkalna;
  • nieruchomość rolna (zabudowana lub niezabudowana);
 2. do 60% wartości nieruchomości w przypadku gdy zabezpieczenie kredytu stanowi lokal lub budynek o przeznaczeniu usługowym lub handlowym, o powierzchni użytkowej do 1000 m2 wraz z gruntem na którym się znajduje;
 3. do 50% wartości nieruchomości w przypadku pozostałych nieruchomości.
Minimalna kwota kredytu
30 000,00 zł
 
Okres kredytowania
Do 180 miesięcy
 
Karencja
Do 6 miesięcy
 
Przedterminowa spłata
Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat. Przyznanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym: posiadanej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz ustanowienia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia

kredyt obrotowy

Rodzaj produktu
Kredyt obrotowy jest kredytem o charakterze nieodnawialnym, spłacanym w ratach.

Segment docelowy
Produkt przeznaczony dla Klientów prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na formę prowadzonej ewidencji księgowej i sposób rozliczania podatku dochodowego

Przeznaczenie produktu

 • Kredyt obrotowy jest udzielany na sfinansowanie niedoboru kapitału obrotowego w prowadzonej działalności gospodarczej, a w szczególności na finansowanie:
  • bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a przede wszystkim związanych z: zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług,
  • refundację wydatków poniesionych przez Kredytobiorcę na cele obrotowe w okresie nie przekraczającym 3 miesięcy od daty złożenia wniosku o kredyt, wynikających z przedłożonych dokumentów,
  • terminowych rozliczeń z tytułu podatków, w tym podatku od towarów i usług VAT oraz terminowych rozliczeń z pracownikami.
 • Kredyt obrotowy może być również udzielony z przeznaczeniem na spłatę (refinansowanie) zadłużenia z tytułu kredytu obrotowego w innym banku.

Maksymalna kwota kredytu
wyznacza zdolność kredytowa Klienta.

Minimalna kwota kredytu
3 000,00 zł

Okres kredytowania

 • Maksymalny okres kredytu nie może przekroczyć 36 miesięcy,
 • W przypadku kredytu z jednorazową spłatą kapitału okres kredytowania nie może przekroczyć 12 miesięcy,
 • Dla kredytów z okresem kredytowania powyżej 12 miesięcy, spłata kredytu powinna następować w ratach miesięcznych lub kwartalnych (kwartalny okres spłaty może dotyczyć Klientów prowadzących działalność sezonową).

Przyznanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym:
posiadanej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz ustanowienia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia.

Gwarancje bankowe

Bank udziela gwarancji:

 • Przetargowej (wadialnej)
 • Należytego wykonania umowy
 • Terminowej zapłaty za zakupione towary / usługi
 • Zwrotu zaliczki

Gwarancja przetargowa jest udzielana w celu zabezpieczenia roszczeń organizatora przetargu w stosunku do uczestnika. Składana jest jako wadium przez uczestnika przetargu.

 • Zleceniodawcą gwarancji jest uczestnik przetargu (oferent), a beneficjentem – organizator przetargu
 • Kwota gwarancji nie może być wyższa od wysokości wadium ustalonego w warunkach przetargu
 • Termin ważności gwarancji nie może być dłuższy niż 1 miesiąc po terminie przewidzianym dla podpisania umowy po wygraniu przetargu

Gwarancja należytego wykonania umowy udzielana jest w celu zabezpieczenia roszczeń kupującego, które powstaną w przypadku, gdy sprzedający towary lub wykonawca usług nie wykona bądź nieprawidłowo wykona umowę i odmówi zapłacenia kar umownych

 • Zleceniodawcą gwarancji jest sprzedający lub wykonawca usług (w tym także realizujący inwestycję), a beneficjentem – kupujący towary lub zamawiający usługi
 • Kwota gwarancji nie może przekraczać wysokości kar umownych określonych w umowie
 • Termin ważności gwarancji nie może być dłuższy niż 1 miesiąc po terminie przewidzianym na zapłatę kar umownych

Gwarancja terminowej zapłaty za zakupione towary/usługi udzielana jest w celu zabezpieczenia roszczeń sprzedawcy w stosunku do kupującego w przypadku, gdy kupujący nie zapłaci za towary lub usługi w uzgodnionym terminie

 • Zleceniodawcą gwarancji jest kupujący zaś beneficjentem – sprzedający towary lub świadczący usługi
 • Kwota gwarancji może obejmować pełną kwotę umowy lub jej część
 • Termin ważności gwarancji nie może być dłuższy niż 1 miesiąc po terminie zapłaty

Gwarancja zwrotu zaliczki jest pisemnym zobowiązaniem Banku do zapłacenia Beneficjentowi określonej w gwarancji kwoty, w przypadku gdyby Klient, na zlecenie którego wystawiono gwarancję nie wykonał kontraktu handlowego, niewłaściwie wydatkował zaliczkę w ramach programów pomocowych odmówił zwrotu zaliczki

 • Beneficjentem gwarancji jest podmiot, który uiścił zaliczkę, któremu mają być dostarczone towary, bądź na rzecz którego mają być świadczone określone usługi w przypadku naruszenia warunków umowy pomocy przyznanej Zleceniodawcy
 • Zleceniodawcą gwarancji jest podmiot, który otrzymał zaliczkę
 • Kwota gwarancji nie może przekraczać wartości zaliczki z ewentualnymi odsetkami za niezapłacenie jej w terminie
 • Termin ważności gwarancji nie powinien być dłuższy niż 1 miesiąc po przewidzianym w umowie terminie zwrotu zaliczki

 

leasing

Oferta obejmuje finansowanie w formie leasingu środków trwałych, zarówno ruchomości jaki i nieruchomości. Z myślą o Klientach, będących przedsiębiorcami, działających w różnych branżach i korzystających z usług Banku, opracowano wiele specjalistycznych rozwiązań, umożliwiających finansowanie potrzeb inwestycyjnych. Dzięki temu Bank zapewnia możliwość sfinansowania wszelkich potrzeb w zakresie finansowania inwestycji dla swoich klientów, niezależnie od tego czy będzie to prosty zakup środka trwałego czy długotrwały, wieloetapowy proces inwestycyjny. Rynek leasingu ma ponad dwudziestoletnią historię w Polsce. Jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków usług finansowych w Polsce w ostatnich 10 latach. Leasing to główne, obok kredytu, źródło finansowania inwestycji pracujących w gospodarce. Taka sytuacja wynika z korzyści, które oferuje leasing

Oferta produktowa obejmuje finansowanie ruchomości nowych i używanych, w tym:

 • samochody osobowe, samochody ciężarowe i dostawcze, ciągniki siodłowe, naczepy, przyczepy
 • autobusy, pojazdy, sprzęt specjalistyczny
 • maszyny, urządzenia, linie technologiczne

Podstawowe parametry umowy leasingu ruchomości:

 • wartość środka trwałego – od 50 tys. zł netto
 • okres leasingu do 8 lat
 • opłata wstępna od 0%

Nieruchomości w tym:

 • obiekty biurowe
 • obiekty (hale) produkcyjne
 • magazyny i centra logistyczne

Leasing nieruchomości oferujemy także poprzez leasing zwrotny, czyli:

 • zakup przez spółkę leasingową nieruchomości od Klienta
 • zawarcie umowy leasingu z Klientem
 • wypłata gotówki Klientowi

Podstawowe parametry umowy leasingu nieruchomości

 • wartość nieruchomości – od 3 mln zł netto
 • okres leasingu do 10 lat
 • opłata wstępna – ustalana indywidualnie

Kredyt obrotowy

Rodzaj produktu

 • Kredyt obrotowy jest kredytem o charakterze nieodnawialnym,
 • Kredyt ewidencjonowany jest w rachunku kredytowym.

Segment docelowy
Produkt przeznaczony dla Klientów prowadzących działalność gospodarczą i rolniczą, bez względu na formę prowadzonej ewidencji księgowej i sposób rozliczania podatku dochodowego.

Przeznaczenie produktu

 • Kredyt obrotowy jest udzielany na sfinansowanie niedoboru kapitału obrotowego w prowadzonej działalności gospodarczej, a w szczególności na finansowanie:
  • bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i/lub rolniczą, a przede wszystkim związanych z: zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, zapasów, rozliczeniami międzyokresowymi należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych,
  • refundację z rachunku kredytowego wydatków, poniesionych przez Kredytobiorcę w okresie nie przekraczającym 3 miesięcy od daty złożenia wniosku o kredyt, wynikających z przedłożonych dokumentów,
  • terminowych rozliczeń z tytułu podatków, w tym podatku od towarów i usług VAT oraz terminowych rozliczeń z pracownikami.
 • Kredyt obrotowy może być również udzielony z przeznaczeniem na spłatę (refinansowanie) zadłużenia z tytułu kredytu obrotowego w innym banku.

Maksymalna kwota kredytu
wyznacza zdolność kredytowa Klienta.

Minimalna kwota kredytu
wynosi 3000 PLN.

Okres kredytowania

 • Maksymalny okres kredytu nie może przekroczyć 36 miesięcy, pod warunkiem, że sytuacja ekonomiczno – finansowa Klienta gwarantuje terminową obsługę zaangażowania i zabezpieczenie kredytu jest akceptowane przez Bank,
 • W przypadku kredytu z jednorazową spłatą kapitału okres kredytowania nie może przekroczyć 12 miesięcy,
 • Dla kredytów z okresem kredytowania powyżej 12 miesięcy, spłata kredytu powinna następować w ratach miesięcznych lub kwartalnych (kwartalny okres spłaty może dotyczyć Klientów prowadzących działalność sezonową i/lub rolniczą).

Stosowane zabezpieczenia
Obligatoryjną prawną formą zabezpieczenia spłaty kredytu jest:

 • weksel In blanco z deklaracją wekslową,
 • pełnomocnictwo do rachunku/ów Klienta prowadzonych przez Bank,
 • dodatkowo mogą być wykorzystane wszystkie inne rodzaje zabezpieczeń uzgodnione na drodze negocjacji z Bankiem.

Kredyt obrotowy

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

Firmy i instytucje

RACHUNKI

UNIWERSALNY KREDYT HIPOTECZNY​

Segment docelowy
Osoby fizyczne posiadające stałe źródło dochodu.

Przeznaczenie produktu
Kredyt może być przeznaczony na dowolny cel.

Maksymalna kwota kredytu
Do 75% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.

Minimalna kwota kredytu
20 000,00 zł

Okres kredytowania
Do 180 miesięcy

Karencja
Do 6 miesięcy

Przedterminowa spłata
Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

Przyznanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym:
posiadanej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz ustanowienia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia.

Kredyt na zakup pojazdów

Segment docelowy
Osoby fizyczne posiadające stałe źródło dochodu.

Przeznaczenie produktu
Zakup nowych i używanych:

 • pojazdów samochodowych, motorowerów, motocykli, skuterów, przyczep kempingowych, bagażowych, itp.,
 • sprzętu technicznego pływającego oraz lotniczego, np. jachtów, łodzi żaglowych i motorowych, motolotni, itp.,

Dopuszcza się refinansowanie zakupu pojazdu dokonanego przed upływem 30 dni od daty jego zakupu.

Maksymalna kwota kredytu
Do 255 500,00 zł

Minimalna kwota kredytu
2 000,00 zł

Okres kredytowania

 • W przypadku kredytów na zakup pojazdów fabrycznie nowych – do 120 miesięcy,
 • W przypadku kredytów na zakup pojazdów używanych – suma okresu kredytowania i wieku pojazdu nie może przekroczyć 120 miesięcy.

Przedterminowa spłata
Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

Przyznanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym:
posiadanej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz ustanowienia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia.

Kredyt inwestycyjny

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

Kredyt w rachunku bieżącym

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

GRATULACJE!

Twój wniosek został pomyślnie wysłany,
oczekuj na kontakt z naszej strony.

DZIĘKUJEMY!