Zostań naszym udziałowcem

PRZYŁĄCZ SIĘ DO NASZEGO BANKU I ZOSTAŃ JEGO UDZIAŁOWCEM JUŻ DZIŚ

NIE CZEKAJ, RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

Przyłącz się do naszego Banku i zostań jego udziałowcem.

Nasza społeczność spółdzielcza liczy ponad 1200 członków. Ty też możesz zostać właścicielem Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak, dzięki czemu będziesz mógł mieć poczucie współuczestniczenia w tych działaniach, które na rzecz swoich członków, klientów, pracowników i lokalnej społeczności  realizujemy. Co istotne, będąc Członkiem Banku, masz wpływ na jego rozwój. Możesz poprzez uczestnictwo w Grupach Członkowskich decydować o kierunkach rozwoju Banku. Niewielka kwota udziału może dać Ci poczucie bycia dumnym WSPÓŁWŁAŚCICELEM Banku działającego lokalnie, którego cenisz jako klient lub partner w biznesie.

Członkiem Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak może być:

   • osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, a także
   • osoba prawna.

Warunkiem przyjęcia na członka Banku Spółdzielczego jest złożenie deklaracji w formie pisemnej.

O przyjęciu w poczet członków Banku Spółdzielczego decyduje Zarząd, podejmując w tym przedmiocie uchwałę w terminie jednego miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji.

Wpisowe i udziały

W następnym kroku pozostaje już tylko wpłacenie wpisowego oraz udziału. Członek Banku Spółdzielczego jest zobowiązany wpłacić wpisowe w kwocie 20,00 zł  i zadeklarować oraz wpłacić co najmniej jeden  – udział obowiązkowy. Wysokość jednego udziału wynosi 200,00 zł.

Prawa Członków

Członkowie Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak mają prawo:

  • brać udział w Walnych Zgromadzeniach, Zebraniach Przedstawicieli i Zebraniach Grup Członkowskich,
  • wybierać i być wybieranym do organów Banku Spółdzielczego, na zasadach określonych w Statucie,
  • otrzymać odpis statutu i regulaminów, zaznajamiać się z uchwałami organów Banku Spółdzielczego, protokołami obrad organów Banku Spółdzielczego, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez Bank Spółdzielczy z osobami trzecimi, o ile nie jest to sprzeczne z zapisami ustawy Prawo bankowe i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
  • uczestniczyć w podziale nadwyżki bilansowej w formie oprocentowania kwot wpłaconych na udziały,
  • przeglądać rejestr członków,
  • oceniać działalność Banku Spółdzielczego, zgłaszać wnioski jej dotyczące i żądać informacji o sposobie ich załatwienia.

Członkowie mają równe prawa bez względu na ilość posiadanych udziałów.

 

Obowiązki Członków

Członkowie Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak mają obowiązek:

  • wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały,
  • stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Banku Spółdzielczego,
  • troszczyć się o jego dobro i rozwój, dbać o poszanowanie i pomnażanie jego majątku, oraz prawidłowe wykonywanie zadań statutowych, jak również zapobiegać działaniom na szkodę Banku Spółdzielczego,
  • brać czynny udział w pracach organów statutowych Banku Spółdzielczego, do których zostali wybrani,
  • uczestniczyć w pokrywaniu strat Banku Spółdzielczego do wysokości zadeklarowanych udziałów,
  • zawiadomić pisemnie Bank Spółdzielczy o każdorazowej zmianie danych osobowych zawartych w deklaracji.

Członkostwo ustaje na skutek:

  • wystąpienia za wypowiedzeniem,
  • wykreślenia z rejestru członków,
  • wykluczenia,
  • śmierci członka lub ustania osoby prawnej będącej członkiem.

Wypłata udziałów obowiązkowych po ustaniu członkostwa następuje w roku następnym po roku obrotowym, w którym ustało członkostwo. Wypłata powinna nastąpić w ciągu jednego miesiąca od dnia zatwierdzenia sprawozdania przez Walne Zgromadzenie (Zebranie Przedstawicieli), o ile udziały nie zostały przeznaczone na pokrycie strat Banku Spółdzielczego.

Więcej informacji na temat członkowska znajdą Państwo w STATUCIE Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak oraz bezpośrednio we wszystkich placówkach.

KSZTAŁTUJ Z NAMI PRZYSZŁOŚĆ BANKU I POCZUJ SIĘ TAK WYJĄTKOWO JAK I MY

ZAPRASZAMY

Firmy i instytucje

RACHUNKI

UNIWERSALNY KREDYT HIPOTECZNY​

Segment docelowy
Osoby fizyczne posiadające stałe źródło dochodu.

Przeznaczenie produktu
Kredyt może być przeznaczony na dowolny cel.

Maksymalna kwota kredytu
Do 75% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.

Minimalna kwota kredytu
20 000,00 zł

Okres kredytowania
Do 180 miesięcy

Karencja
Do 6 miesięcy

Przedterminowa spłata
Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

Przyznanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym:
posiadanej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz ustanowienia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia.

Kredyt na zakup pojazdów

Segment docelowy
Osoby fizyczne posiadające stałe źródło dochodu.

Przeznaczenie produktu
Zakup nowych i używanych:

 • pojazdów samochodowych, motorowerów, motocykli, skuterów, przyczep kempingowych, bagażowych, itp.,
 • sprzętu technicznego pływającego oraz lotniczego, np. jachtów, łodzi żaglowych i motorowych, motolotni, itp.,

Dopuszcza się refinansowanie zakupu pojazdu dokonanego przed upływem 30 dni od daty jego zakupu.

Maksymalna kwota kredytu
Do 255 500,00 zł

Minimalna kwota kredytu
2 000,00 zł

Okres kredytowania

 • W przypadku kredytów na zakup pojazdów fabrycznie nowych – do 120 miesięcy,
 • W przypadku kredytów na zakup pojazdów używanych – suma okresu kredytowania i wieku pojazdu nie może przekroczyć 120 miesięcy.

Przedterminowa spłata
Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

Przyznanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym:
posiadanej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz ustanowienia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia.

Kredyt inwestycyjny

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

Kredyt w rachunku bieżącym

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

GRATULACJE!

Twój wniosek został pomyślnie wysłany,
oczekuj na kontakt z naszej strony.

DZIĘKUJEMY!