ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK

Zarząd Banku Spółdzielczego w Rutce–Tartak zawiadamia Członków Banku Spółdzielczego, że w dniu 06 czerwca  2024 r. o godz. 1100 w Suwałkach, w lokalu Restauracji „Laguna” przy ul. Zastawie 6 odbędzie się

 

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI 


BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK

które oceni działalność Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak za rok 2023 i zatwierdzi kierunki działania na rok 2024. Czynny udział w Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak oraz podjęte uchwały pozwolą lepiej wypełniać zadania oraz podnosić zakres i jakość usług świadczonych przez BS w Rutce-Tartak.

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności podejmowania Uchwał.
 3. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli – Uchwała Nr 1/2024.
 4. Wybór Prezydium (Przewodniczącego i Sekretarza).
 5. Wybór Komisji:
 6. skrutacyjnej,
 7. uchwał i wniosków.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 9. Omówienie Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym za 2023 rok oraz Sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego ZP.
 10. Zapoznanie się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2023 r.
 11. Omówienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak za 2023 r. wraz z oceną zgodności działania Banku z Zasadami Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych oraz oceną Polityki wynagradzania w Banku.
 12. Omówienie dokonanej przez Radę Nadzorczą samooceny działalności oraz procedur regulujących działalność Rady Nadzorczej.
 13. Omówienie propozycji podziału nadwyżki bilansowej.
 14. Omówienie kierunków działalności Banku na 2024 rok.
 15. Omówienie projektu Statutu Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak.
 16. Omówienie projektu Polityki oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak.
 17. Omówienie projektu Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak.
 18. Omówienie propozycji przystąpienia Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak do izby gospodarczej: Krajowy Związek BankówSpółdzielczych.
 19. Podjęcie Uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku,
  • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
  • oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej oraz oceny skuteczności działania
  • Rady Nadzorczej Banku za 2023 rok,
  • podziału nadwyżki bilansowej,
  • udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku,
  • kierunków działalności Banku na 2024 rok,
  • uchwalenia zmian w
  • Statucie Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak,
  • Uchwalenia Polityki oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak,
  • Uchwalenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak,
  • przystąpienia do Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.
 1. Wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że roczne sprawozdanie z działalności Banku, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta oraz sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał Zebrania Przedstawicieli, protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak przy ul. Sejneńskiej 2 w Suwałkach.

ZARZĄD                       
Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak

 

Zawiadomienie←

Kredyt na zakup pojazdów

Segment docelowy
Osoby fizyczne posiadające stałe źródło dochodu.

Przeznaczenie produktu
Zakup nowych i używanych:

 • pojazdów samochodowych, motorowerów, motocykli, skuterów, przyczep kempingowych, bagażowych, itp.,
 • sprzętu technicznego pływającego oraz lotniczego, np. jachtów, łodzi żaglowych i motorowych, motolotni, itp.,

Dopuszcza się refinansowanie zakupu pojazdu dokonanego przed upływem 30 dni od daty jego zakupu.

Maksymalna kwota kredytu
Do 255 500,00 zł

Minimalna kwota kredytu
2 000,00 zł

Okres kredytowania

 • W przypadku kredytów na zakup pojazdów fabrycznie nowych – do 120 miesięcy,
 • W przypadku kredytów na zakup pojazdów używanych – suma okresu kredytowania i wieku pojazdu nie może przekroczyć 120 miesięcy.

Przedterminowa spłata
Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

Przyznanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym:
posiadanej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz ustanowienia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia.

Kredyt inwestycyjny

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

Kredyt w rachunku bieżącym

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

GRATULACJE!

Twój wniosek został pomyślnie wysłany,
oczekuj na kontakt z naszej strony.

DZIĘKUJEMY!