Informacja dla Członków/Udziałowców

WEZWANIE DO UZUPEŁNIENIA UDZIAŁÓW

Bank Spółdzielczy w RutceTartak pragnie przypomnieć, iż stosownie do § 15 ust. 1 i 2 Statutu Banku, członek Banku Spółdzielczego jest zobowiązany wpłacić wpisowe w kwocie 20,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia) i zadeklarować oraz wpłacić co najmniej jeden udział obowiązkowy. Wysokość jednego udziału wynosi 200,00 zł (słownie złotych: dwieście). Wpisowe i zadeklarowane udziały powinny być wpłacone w terminie jednego miesiąca od daty przyjęcia w poczet członków. Zgodnie zaś z § 10 Statutu, członek może być wykreślony z rejestru członków w przypadku, gdy przestał odpowiadać wymogom przewidzianym w Statucie i przepisach prawa, jakim winien odpowiadać członek, a także nie wykonuje obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych, w tym również gdy nie wpłacił wpisowego lub nie wniósł udziałów w terminie przewidzianym w Statucie. Z kolei w myśl § 12 Statutu, wykluczenie członka może nastąpić, gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Banku Spółdzielczym nie da się pogodzić z postanowieniami Statutu lub dobrymi obyczajami. Przyczynę wykluczenia stanowią: umyślne działanie na szkodę Banku Spółdzielczego lub działanie wbrew jego interesom lub interesom innych członków, uporczywe i zawinione niewykonywanie istotnych obowiązków statutowych lub zobowiązań wobec Banku Spółdzielczego. Stosownie do § 13 ust. 1 Statutu, wykluczenia lub wykreślenia członków dokonuje Rada Nadzorcza. Przed podjęciem uchwały Rada Nadzorcza ma obowiązek wysłuchać wyjaśnień zainteresowanego członka. W związku z powyższym wzywa się członków, którzy nie wpłacili obowiązkowego udziału w pełnej wysokości, aby dokonali wpłaty albo złożyli listownie lub w wybranej placówce Banku wyjaśnienia przyczyny jej niedokonania w terminie do 31.08.2022 r., pod rygorem podjęcia przez Radę Nadzorczą Uchwały o wykluczeniu/wykreśleniu z rejestru członków.

Zawiadomienie ←

Kredyt na zakup pojazdów

Segment docelowy
Osoby fizyczne posiadające stałe źródło dochodu.

Przeznaczenie produktu
Zakup nowych i używanych:

  • pojazdów samochodowych, motorowerów, motocykli, skuterów, przyczep kempingowych, bagażowych, itp.,
  • sprzętu technicznego pływającego oraz lotniczego, np. jachtów, łodzi żaglowych i motorowych, motolotni, itp.,

Dopuszcza się refinansowanie zakupu pojazdu dokonanego przed upływem 30 dni od daty jego zakupu.

Maksymalna kwota kredytu
Do 255 500,00 zł

Minimalna kwota kredytu
2 000,00 zł

Okres kredytowania

  • W przypadku kredytów na zakup pojazdów fabrycznie nowych – do 120 miesięcy,
  • W przypadku kredytów na zakup pojazdów używanych – suma okresu kredytowania i wieku pojazdu nie może przekroczyć 120 miesięcy.

Przedterminowa spłata
Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

Przyznanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym:
posiadanej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz ustanowienia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia.

Kredyt inwestycyjny

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

Kredyt w rachunku bieżącym

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

GRATULACJE!

Twój wniosek został pomyślnie wysłany,
oczekuj na kontakt z naszej strony.

DZIĘKUJEMY!