Aneks do umowy kredytowej

Zapraszamy do podpisania bezpłatnego aneksu do umowy kredytowej, na podstawie którego do umowy zostaną wprowadzone zasady postępowania na wypadek istotnej zmiany lub zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego.

Dlaczego proponujemy podpisanie aneksu?

Bank zobowiązany jest (zgodnie z art. 28 ust. 2 Rozporządzenia BMR) posiadać plan awaryjny na wypadek istotnej zmiany lub zaprzestania opracowywania wskaźników referencyjnych. Ten plan lub jego ewentualne aktualizacje powinniśmy odzwierciedlać w umowach zawieranych z Klientami.

Opracowano klauzulę odzwierciedlającą nasz aktualny plan awaryjny („Zasady BMR”).

Oprocentowanie kredytu oparte jest o wskaźnik referencyjny WIBOR, a jednocześnie dotychczasowe umowy nie zawierają aktualnej klauzuli awaryjnej. Dlatego chcemy dodać do niej Zasady BMR.

Co jest celem aneksu?

Dodanie zasad BMR do umowy lub zaktualizowanie dotychczasowej klauzuli awaryjnej.

Zapewnienie pełnej transparentności, jeśli chodzi o sposób wykonywania umowy, również na wypadek istotnej zmiany lub zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego.

Co aneks zmieni w umowie?

Jeśli w przyszłości wystąpią określone i niezależne od nas zdarzenia opisane w Zasadach BMR, np. zniknie wskaźnik referencyjny, do ustalenia oprocentowania kredytu zastosujemy Zasady BMR opisane w aneksie.

Co się stanie, jeśli nie podpiszesz aneksu?

Do Twojej umowy nie zostaną dodane Zasady BMR.

Jeśli Twoja umowa zawiera już tryb postępowania na wypadek istotnej zmiany lub zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego, wiążące pozostaną dotychczasowe postanowienia umowy.

Co w przypadku, gdy wskaźnik referencyjny zniknie?

Jeśli umowa zawiera klauzulę awaryjną – zostanie zastosowany tryb postępowania opisany w klauzuli awaryjnej.

Jeśli umowa nie zawiera klauzuli awaryjnej lub odpowiedniej klauzuli awaryjnej w rozumieniu Rozporządzenia BMR, a Komisja Europejska lub krajowy organ wyznaczy zamiennik dla znikającego wskaźnika mający zastosowanie z mocy prawa – w miejsce dotychczasowego wskaźnika referencyjnego zostanie zastosowany zamiennik z korektą (o ile taka korekta zostanie wyznaczona przez właściwy organ).

Jeśli umowa nie zawiera klauzuli awaryjnej lub odpowiedniej klauzuli awaryjnej w rozumieniu Rozporządzenia BMR, a Komisja Europejska lub krajowy organ nie wyznaczy zamiennika, o którym mowa powyżej – dalszy sposób wykonywania umowy będzie uzależniony od treści konkretnej umowy zawartej z klientem oraz aktualnego stanu prawnego, orzecznictwa sądów oraz stanowisk organów nadzoru.

O czym warto pamiętać?

Podpisanie aneksu jest dobrowolne i bezpłatne.

Jak podpisać aneks?

Jeśli Twoja umowa oparta jest o stawkę WIBOR i została zawarta przed 30.03.2022 r., zapraszamy do Banku celem podpisania bezpłatnego aneksu do umowy. Aneks można podpisać w dowolnej Placówce Banku.

Kredyt na zakup pojazdów

Segment docelowy
Osoby fizyczne posiadające stałe źródło dochodu.

Przeznaczenie produktu
Zakup nowych i używanych:

  • pojazdów samochodowych, motorowerów, motocykli, skuterów, przyczep kempingowych, bagażowych, itp.,
  • sprzętu technicznego pływającego oraz lotniczego, np. jachtów, łodzi żaglowych i motorowych, motolotni, itp.,

Dopuszcza się refinansowanie zakupu pojazdu dokonanego przed upływem 30 dni od daty jego zakupu.

Maksymalna kwota kredytu
Do 255 500,00 zł

Minimalna kwota kredytu
2 000,00 zł

Okres kredytowania

  • W przypadku kredytów na zakup pojazdów fabrycznie nowych – do 120 miesięcy,
  • W przypadku kredytów na zakup pojazdów używanych – suma okresu kredytowania i wieku pojazdu nie może przekroczyć 120 miesięcy.

Przedterminowa spłata
Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

Przyznanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym:
posiadanej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz ustanowienia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia.

Kredyt inwestycyjny

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

Kredyt w rachunku bieżącym

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

GRATULACJE!

Twój wniosek został pomyślnie wysłany,
oczekuj na kontakt z naszej strony.

DZIĘKUJEMY!