ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK

Zarząd Banku Spółdzielczego w RutceTartak zawiadamia Członków Banku Spółdzielczego, że w dniu 29 czerwca 2022 r. o godz. 1100 w Suwałkach, w lokalu Restauracji „Laguna” przy ul. Zastawie 6

odbędzie się

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCETARTAK

które oceni działalność Banku Spółdzielczego w RutceTartak za rok 2021 i zatwierdzi kierunki działania na rok 2022. Czynny udział w Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w RutceTartak oraz podjęte uchwały pozwolą lepiej wypełniać zadania oraz podnosić zakres i jakość usług świadczonych przez BS w RutceTartak.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności podejmowania Uchwał.

3. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Uchwała Nr 1/2022.

4. Wybór Prezydium (Przewodniczącego i Sekretarza).

5. Wybór Komisji: Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

7. Omówienie Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w RutceTartak, łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym
za 2021 rok oraz Sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego ZP.

8. Zapoznanie ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta.

9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w RutceTartak za 2021 r. wraz z oceną zgodności działania
Banku z „Zasadami Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” oraz oceną polityki wynagradzania w Banku.

10. Omówienie kierunków działalności Banku na 2022 rok.

11. Omówienie projektu
Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w RutceTartak.

12. Omówienie projektu
Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w RutceTartak
przeprowadzanych w 2023 roku.

13. Dyskusja.

14. Podjęcie Uchwał w sprawach:

zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku,

zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku,

podziału nadwyżki bilansowej,

udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku,

kierunków działalności Banku na 2021 rok,

uchwalenia
Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w RutceTartak,

uchwalenia
Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w RutceTartak przeprowadzanych w
2023 roku,

wyboru Delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie,

oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań.

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad.


Jednocześnie zawiadamiamy, że roczne sprawozdanie z działalności Banku, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta, oraz sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał Zebrania Przedstawicieli, protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, są wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego w RutceTartak przy ul. Sejneńskiej 2 w Suwałkach.

ZARZĄD        
BS w RutceTartak

Kredyt na zakup pojazdów

Segment docelowy
Osoby fizyczne posiadające stałe źródło dochodu.

Przeznaczenie produktu
Zakup nowych i używanych:

  • pojazdów samochodowych, motorowerów, motocykli, skuterów, przyczep kempingowych, bagażowych, itp.,
  • sprzętu technicznego pływającego oraz lotniczego, np. jachtów, łodzi żaglowych i motorowych, motolotni, itp.,

Dopuszcza się refinansowanie zakupu pojazdu dokonanego przed upływem 30 dni od daty jego zakupu.

Maksymalna kwota kredytu
Do 255 500,00 zł

Minimalna kwota kredytu
2 000,00 zł

Okres kredytowania

  • W przypadku kredytów na zakup pojazdów fabrycznie nowych – do 120 miesięcy,
  • W przypadku kredytów na zakup pojazdów używanych – suma okresu kredytowania i wieku pojazdu nie może przekroczyć 120 miesięcy.

Przedterminowa spłata
Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

Przyznanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym:
posiadanej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz ustanowienia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia.

Kredyt inwestycyjny

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

Kredyt w rachunku bieżącym

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

GRATULACJE!

Twój wniosek został pomyślnie wysłany,
oczekuj na kontakt z naszej strony.

DZIĘKUJEMY!