Zebranie Przedstawicieli BS Rutka-Tartak

Zarząd Banku Spółdzielczego w Rutce–Tartak zawiadamia
Członków Banku Spółdzielczego,
że w dniu 29 czerwca 2021 r. o godz. 11:00 w Suwałkach,
w lokalu Restauracji „Laguna” przy ul. Zastawie 6
odbędzie się

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE – TARTAK

które oceni działalność Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak za rok 2020 i zatwierdzi kierunki działania na rok 2021. Czynny udział w Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak oraz podjęte uchwały pozwolą lepiej wypełniać zadania oraz podnosić zakres i jakość usług świadczonych przez BS w Rutce-Tartak.
PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności podejmowania Uchwał.
 3. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli – Uchwała Nr 1/2021.
 4. Wybór Prezydium (Przewodniczącego i Sekretarza).
 5. Wybór Komisji: Skrutacyjnej, ds. odpowiedniości oraz Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 7. Omówienie projektu Polityki dokonywania ocen odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak oraz podjęcie Uchwały Nr 2/2021 w sprawie jej zatwierdzenia.
 8. Omówienie Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak, łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym za 2020 rok oraz Sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego ZP.
 9. Zapoznanie ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta.
 10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak za 2020 r. wraz z oceną zgodności działania Banku z „Zasadami Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” oraz oceną polityki wynagradzania w Banku.
 11. Omówienie kierunków działalności Banku na 2021 rok.
 12. Przedstawienie wniosku Zarządu oraz projektu uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej.
 13. Przedstawienie projektu Uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak”.
 14. Omówienie wniosku Zarządu w zakresie zbycia nieruchomości będącej własnością Banku, położonej w Przerośli wraz z koncepcją funkcjonowania Oddziału w tej miejscowości.
 15. Przedstawienie rekomendacji Komisji ds. odpowiedniości odnośnie do ocen indywidualnych wtórnych poszczególnych członków Rady Nadzorczej Banku oraz odnośnie do oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego.
 16. Dyskusja.
 17. Podjęcie Uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku,
  2. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
  3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku,
  4. podziału nadwyżki bilansowej,
  5. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku,
  6. kierunków działalności Banku na 2021 rok,
  7. uchwalenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej,
  8. zbycia nieruchomości będącej własnością Banku, położonej w Przerośli.
  9. ocen indywidualnych odpowiedniości członków Rady Nadzorczej,
  10. oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku jako organu kolegialnego.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że roczne sprawozdanie z działalności Banku, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta, oraz sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał Zebrania Przedstawicieli, protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, są wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak przy ul. Sejneńskiej 2 w Suwałkach.

ZARZĄD
BS w Rutce-Tartak

Kredyt na zakup pojazdów

Segment docelowy
Osoby fizyczne posiadające stałe źródło dochodu.

Przeznaczenie produktu
Zakup nowych i używanych:

 • pojazdów samochodowych, motorowerów, motocykli, skuterów, przyczep kempingowych, bagażowych, itp.,
 • sprzętu technicznego pływającego oraz lotniczego, np. jachtów, łodzi żaglowych i motorowych, motolotni, itp.,

Dopuszcza się refinansowanie zakupu pojazdu dokonanego przed upływem 30 dni od daty jego zakupu.

Maksymalna kwota kredytu
Do 255 500,00 zł

Minimalna kwota kredytu
2 000,00 zł

Okres kredytowania

 • W przypadku kredytów na zakup pojazdów fabrycznie nowych – do 120 miesięcy,
 • W przypadku kredytów na zakup pojazdów używanych – suma okresu kredytowania i wieku pojazdu nie może przekroczyć 120 miesięcy.

Przedterminowa spłata
Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

Przyznanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym:
posiadanej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz ustanowienia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia.

Kredyt inwestycyjny

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

Kredyt w rachunku bieżącym

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

GRATULACJE!

Twój wniosek został pomyślnie wysłany,
oczekuj na kontakt z naszej strony.

DZIĘKUJEMY!