Dla Rolników

Kredyty

W rachunku bieżącym

Może być przeznaczony m. in. na pokrycie bieżących potrzeb w gospodarstwie rolnym, w przypadku przejściowego braku własnych środków finansowych.

 • brak prowizji za rozpatrzenie wniosku kredytowego
 • okres kredytowania do 60 miesięcy
 • możliwość przedłużenia kredytu na kolejny okres, bez konieczności jego spłaty
 • odsetki naliczane wyłącznie od wykorzystanej kwoty kredytu
 • możliwość sfinansowania dowolnego celu związanego z bieżącą działalnością rolniczą

Inwestycyjny

Przeznaczony na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych takich jak, budowa i modernizacja budynków znajdujących się w gospodarstwie rolnym, zakup ziemi, sprzętu rolniczego  oraz urządzeń towarzyszących.

 • brak prowizji za rozpatrzenie wniosku kredytowego
 • okres kredytowania do 15 lat
 • możliwość sfinansowania do 100% wartości inwestycji
 • karencja w spłacie nawet do 24 miesięcy
 • brak prowizji za przedterminową spłatę kredytu

Wygodny kredyt hipoteczny

Można przeznaczyć na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością rolniczą, nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków

 • brak prowizji za rozpatrzenie wniosku kredytowego
 • okres kredytowania do 15 lat
 • karencja w spłacie nawet do 6 miesięcy
 • brak prowizji za przedterminową spłatę kredytu

Obrotowy

Finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością rolniczą, tj. zakup paszy, paliwa, nawozów, środków ochrony roślin bądź innych składników niezbędnych do prawidłowego prowadzenia gospodarstwa.

 • brak prowizji za rozpatrzenie wniosku kredytowego
 • okres kredytowania do 36 miesięcy
 • możliwość spłaty w ratach miesięcznych/ kwartalnych lub jednorazowo
 • odsetki naliczane wyłącznie od wykorzystanej kwoty kredytu
 • brak prowizji za przedterminową spłatę kredytu

Gwarancje bankowe

Możliwość uzyskania różnego rodzaju gwarancji m.in. celem zabezpieczenia wypłaconej zaliczki w ramach programów pomocowych z PROW lub ARiMR

 • elastyczność i różnorodność rodzajów gwarancji, w tym:
  • zwrotu zaliczki z PROW lub ARiMR
  • wadialna (przetargowa)
  • zwrotu zaliczki
  • należytego wykonania umowy
 • wzrost wiarygodności Zleceniodawcy gwarancji 
 • przejęcie ryzyka niewypłacalności Zleceniodawcy gwarancji przez Bank

kredyt w Rachunku bieżącym

Segment docelowy
Przeznaczony dla Klientów prowadzących działalność rolniczą i posiadających rachunek bieżący służący przeprowadzaniu bieżących rozliczeń.

Przeznaczenie produktu

 • Może być przeznaczony m. in. na pokrycie bieżących potrzeb w gospodarstwie rolnym, w przypadku przejściowego braku własnych środków finansowych,
 • Spłatę zadłużenia z tytułu kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez inny bank.

Maksymalną kwota kredytu
wyznacza zdolność kredytowa Klienta oraz wysokość wpływów na rachunek bankowy.

Minimalna kwota kredytu
3 000,00 zł

Okres kredytowania

 • do 12 miesięcy,
 • do 60 miesięcy (z obligatoryjnym zabezpieczeniem spłaty w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomości należącej do Kredytobiorcy)

z możliwością przedłużania na dalsze analogiczne okresy, bez konieczności spłaty występującego zadłużenia w dniu zakończenia okresu kredytowania.

Przyznanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym:
posiadanej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz ustanowienia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia.

kredyt inwestycyjny

Segment docelowy
Produkt przeznaczony dla Klientów prowadzących działalność rolniczą

Przeznaczenie

 • Finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą m.in:
  • zakup gospodarstwa rolnego bądź ziemi rolnej,
  • budowa lub modernizacja budynków znajdujących się w gospodarstwie,
  • zakup maszyn rolniczych i urządzeń towarzyszących,
  • zakup lub odnowienie stada podstawowego zwierząt hodowlanych,
  • remont, modernizacja i restrukturyzacja istniejącego majątku,
  • spłata kredytu inwestycyjnego w innym banku, wykupu środka trwałego z leasingu.
 • Istnieje możliwość zrefinansowania nakładów finansowych poniesionych przez Klienta na cele inwestycyjne, poniesione w okresie do 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku.

Maksymalna kwota kredytu
wyznacza zdolność kredytowa Klienta oraz wartość planowanej inwestycji.

Minimalna kwota kredytu
20 000,00 zł

Okres kredytowania
Do  15 lat – z możliwością szybszej spłaty

Przyznanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym:
posiadanej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz ustanowienia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia.

Wygodny kredyt hipoteczny

Segment docelowy
Produkt przeznaczony dla Klientów prowadzących działalność rolniczą, bez względu na formę prowadzonej ewidencji księgowej i sposobu rozliczania podatku dochodowego.
 
Przeznaczenie produktu
Kredyt może być przeznaczony na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością rolniczą w tym na spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych w Banku lub instytucjach finansowych i towarzystwach leasingowych.
 
Maksymalna kwota kredytu
Uzależniona jest od wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu tj.:
 1. do 70% wartości nieruchomości w przypadku gdy zabezpieczenie kredytu stanowi:
  • nieruchomość mieszkalna;
  • nieruchomość rolna (zabudowana lub niezabudowana);
 2. do 60% wartości nieruchomości w przypadku gdy zabezpieczenie kredytu stanowi lokal lub budynek o przeznaczeniu usługowym lub handlowym, o powierzchni użytkowej do 1000 m2 wraz z gruntem na którym się znajduje;
 3. do 50% wartości nieruchomości w przypadku pozostałych nieruchomości.
Minimalna kwota kredytu
30 000,00 zł
 
Okres kredytowania
Do 180 miesięcy
 
Karencja
Do 6 miesięcy
 
Przedterminowa spłata
Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat. Przyznanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym: posiadanej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz ustanowienia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia

kredyt obrotowy

Segment docelowy
Przeznaczony dla Klientów prowadzących działalność rolniczą.

Przeznaczenie produktu
Finansowanie bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą:

 • zakup paszy, paliwa, nawozów, materiału siewnego, środków ochrony roślin, stada obrotowego,
 • refundację wydatków poniesionych przez Kredytobiorcę na cele obrotowe w okresie nie przekraczającym 3 miesięcy od daty złożenia wniosku o kredyt, wynikających z przedłożonych dokumentów,

Istnieje możliwość przeznaczeniem kredytu na spłatę zadłużenia w innym banku.

Maksymalna kwota kredytu
wyznacza zdolność kredytowa Klienta.

Minimalna kwota kredytu
3 000,00 zł

Okres kredytowania

 • Maksymalny okres kredytu nie może przekroczyć 36 miesięcy.
 • W przypadku kredytu z jednorazową spłatą kapitału okres kredytowania nie może przekroczyć 12 miesięcy.
 • Dla kredytów z okresem kredytowania powyżej 12 miesięcy, spłata kredytu powinna następować w ratach miesięcznych lub kwartalnych.

Przyznanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym:
posiadanej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz ustanowienia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia.

gwarancje bankowe

Bank udziela następujących rodzajów gwarancji:

 • Zwrotu zaliczki
 • Przetargowej (wadialnej)
 • Należytego wykonania umowy
 • Terminowej zapłaty za zakupione towary / usługi

Gwarancja zwrotu zaliczki jest pisemnym zobowiązaniem Banku do zapłacenia Beneficjentowi (czyli np. ARiMR) określonej w gwarancji kwoty, w przypadku gdyby rolnik, niewłaściwie wydatkowała zaliczkę w ramach programów pomocy z ARiMR i odmówił zwrotu zaliczki.

 • Beneficjentem gwarancji jest podmiot, który uiścił zaliczkę, któremu mają być dostarczone towary, bądź na rzecz którego mają być świadczone określone usługi np. ARiMR w przypadku naruszenia warunków umowy przyznanej pomocy
 • Zleceniodawcą gwarancji jest podmiot, który otrzymał zaliczkę (czyli np. osoba prowadząca gospodarstwo rolne)
 • Kwota gwarancji nie może przekraczać wartości zaliczki z ewentualnymi odsetkami za niezapłacenie jej w terminie
 • Termin ważności gwarancji nie powinien być dłuższy niż 1 miesiąc po przewidzianym w umowie terminie zwrotu zaliczki

Gwarancja przetargowa udzielana w celu zabezpieczenia roszczeń organizatora przetargu w stosunku do uczestnika. Gwarancja jest składana jako wadium przez uczestnika przystępującego do przetargu

 • Kwota gwarancji nie może być wyższa od wysokości wadium ustalonego w warunkach przetargu
 • Termin ważności gwarancji nie może być dłuższy niż 1 miesiąc po terminie przewidzianym dla podpisania umowy po wygraniu przetargu

Gwarancja należytego wykonania umowy udzielana jest w przypadku gdy kupujący od rolnika towar lub usługę zażąda gwarancji celem zabezpieczenia prawidłowości wykonania umowy bądź pokrycia ewentualnych roszczeń

 • Kwota gwarancji nie może przekraczać wysokości kar umownych określonych w umowie
 • Termin ważności gwarancji nie może być dłuższy niż 1 miesiąc po terminie przewidzianym na zapłatę kar umownych

Gwarancja terminowej zapłaty za zakupione towary/usługi udzielana jest w celu zabezpieczenia roszczeń sprzedającego towar w stosunku do rolnika w przypadku, gdy kupujący nie zapłaci za towary lub usługi w uzgodnionym terminie

 • Kwota gwarancji może obejmować pełną kwotę umowy lub jej część, lub kwotę okresowej płatności
 • Termin ważności gwarancji nie może być dłuższy niż 1 miesiąc po terminie zapłaty

leasing

Oferta obejmuje finansowanie w formie leasingu maszyn i urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym. Rynek leasingu ma ponad dwudziestoletnią historię w Polsce. Jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków usług finansowych w Polsce w ostatnich 10 latach. Leasing to główne, obok kredytu, źródło finansowania inwestycji pracujących w gospodarce. Taka sytuacja wynika z wielu korzyści, które oferuje leasing.

Oferta produktowa obejmuje finansowanie ruchomości nowych i używanych, w tym:

 • Ciągniki, kombajny, maszyny rolnicze.
 • Urządzenia i sprzęt towarzyszące

Podstawowe parametry umowy leasingu ruchomości:

 • wartość środka trwałego – od 50 tys. zł netto
 • okres leasingu do 8 lat
 • opłata wstępna od 0%

Firmy i instytucje

RACHUNKI

UNIWERSALNY KREDYT HIPOTECZNY​

Segment docelowy
Osoby fizyczne posiadające stałe źródło dochodu.

Przeznaczenie produktu
Kredyt może być przeznaczony na dowolny cel.

Maksymalna kwota kredytu
Do 75% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.

Minimalna kwota kredytu
20 000,00 zł

Okres kredytowania
Do 180 miesięcy

Karencja
Do 6 miesięcy

Przedterminowa spłata
Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

Przyznanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym:
posiadanej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz ustanowienia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia.

Kredyt na zakup pojazdów

Segment docelowy
Osoby fizyczne posiadające stałe źródło dochodu.

Przeznaczenie produktu
Zakup nowych i używanych:

 • pojazdów samochodowych, motorowerów, motocykli, skuterów, przyczep kempingowych, bagażowych, itp.,
 • sprzętu technicznego pływającego oraz lotniczego, np. jachtów, łodzi żaglowych i motorowych, motolotni, itp.,

Dopuszcza się refinansowanie zakupu pojazdu dokonanego przed upływem 30 dni od daty jego zakupu.

Maksymalna kwota kredytu
Do 255 500,00 zł

Minimalna kwota kredytu
2 000,00 zł

Okres kredytowania

 • W przypadku kredytów na zakup pojazdów fabrycznie nowych – do 120 miesięcy,
 • W przypadku kredytów na zakup pojazdów używanych – suma okresu kredytowania i wieku pojazdu nie może przekroczyć 120 miesięcy.

Przedterminowa spłata
Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

Przyznanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym:
posiadanej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz ustanowienia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia.

Kredyt inwestycyjny

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

Kredyt w rachunku bieżącym

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

GRATULACJE!

Twój wniosek został pomyślnie wysłany,
oczekuj na kontakt z naszej strony.

DZIĘKUJEMY!